مهر   |  علمی  |  

فراخوان موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) فراخوان حمایت از طرح‌های تحقیقاتی در آذر ماه 1400 در هفت شاخه را منتشر کرد. فراخوان‌های این دوره شامل دوازدهمین فراخوان گرنت اصلی، دهمین فراخوان گرنت محقق جوان، هفتمین فراخوان گرنت با اعتبار محدود، هفتمین فراخوان گرنت مقاله برتر، دومین فراخوان گرنت مبتنی بر درخواست پروپوزال تحقیقاتی (RFP_ based)، اولین فراخوان…

فراخوان موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) فراخوان حمایت از طرح‌های تحقیقاتی در آذر ماه 1400 در هفت شاخه را منتشر کرد.

فراخوان‌های این دوره شامل دوازدهمین فراخوان گرنت اصلی، دهمین فراخوان گرنت محقق جوان، هفتمین فراخوان گرنت با اعتبار محدود، هفتمین فراخوان گرنت مقاله برتر، دومین فراخوان گرنت مبتنی بر درخواست پروپوزال تحقیقاتی (RFP_ based)، اولین فراخوان گرنت ماموریت‌مداری دانشگاه‌ها و دومین فراخوان گرنت پزشک پژوهشگر است.

مهلت فراخوان از دوشنبه از اول آذر ماه آغاز می‌شود و تا سه شنبه 30 آذرماه بدون امکان تمدید به پایان می‌رسد.

دوازدهمین فراخوان گرنت اصلی با شرایط مشابه فراخوان‌های قبلی ارائه شده است.

گرنت‌ اصلی بر اساس اولویت‌های تحقیقاتی فراخوان شده توسط مؤسسه نیماد و حمایت مالی از طرح‌های تحقیقاتی ارائه می شود. اولویت‌های تحقیقاتی مؤسسه توسط هفت کمیته علمی مؤسسه که از صاحبنظران هر حیطه تشکیل شده تعیین می‌شود. پژوهشگران برای اطلاع از اولویت هر کمیته به صفحات اختصاصی هر کمیته مراجعه کنند.

گرنت محقق جوان به منظور تشویق محققان جوان فعال در انجام طرح‌های مستقل و توسعه حیطه فعالیت تخصصی آنها داده می شود.

متقاضی اصلی (Principle Investigator) باید واجد هر سه شرط زیر باشد:

1- عضو هیأت علمی یکی از دانشگاه‌ها/ مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و پروفایل وی در سامانه علم‌سنجی اعضای هیأت علمی قابل دسترس باشد.

2- سن کمتر از 40 سال تا پایان زمان فراخوان

3- شاخص هیرش (h-index) معادل 5 یا بالاتر در نمایه نامه Scopus (طبق سامانه علم‌سنجی اعضای هیأت علمی)

هزینه درخواستی از مؤسسه برای حمایت از طرح‌های مشمول این گرنت باید حداکثر 500 میلیون ریال در نظر گرفته شود. حداکثر 50 گرنت در هر فراخوان (در مجموع کمیته‌ها) تخصیص داده می‌شود.

گرنت با اعتبار محدود (Small Grant) به منظور توسعه حمایت‌های مؤسسه از پروپوزال‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌هایی که تاکنون موفق به جذب گرنت‌های مؤسسه نشده‌اند و در راستای توسعه و تمرکز فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی آن دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی در یک حیطه موضوعی داده می شود.

متقاضی اصلی باید عضو هیأت علمی دانشگاه‌ها/ مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی (وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) باشد و پروفایل وی در فهرست سامانه اعضای هیأت علمی قابل دسترس باشد.

این گرنت به اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها/ مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی مستقر در شهر تهران و دانشگاه‌ها/ مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی شیراز، مشهد، اصفهان، تبریز، کرمان و اهواز تعلق نمی گیرد.

هزینه درخواستی از مؤسسه برای حمایت از طرح‌های مشمول این گرنت باید حداکثر 800 میلیون ریال در نظر گرفته شود. حداکثر 30 گرنت در هر فراخوان (در مجموع کمیته‌ها) تخصیص داده می‌شود.

گرنت مقاله برتر (Top Paper) به منظور تشویق محققانی که موفق به انتشار نتایج تحقیقات خود در مجلات برتر دنیا شده‌اند و در راستای توسعه حیطه فعالیت تخصصی آنها داده می شود.

متقاضی اصلی باید عضو هیأت علمی دانشگاه‌ها/ مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی (وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) باشد و پروفایل وی در فهرست سامانه اعضای هیأت علمی قابل دسترس باشد.

متقاضی اصلی (Principle Investigator) باید نویسنده اول یا نویسنده مسؤول (corresponding author) مقاله‌ای* با هر 3 شرط زیر باشد:

1- نوع مقاله: مقاله اصلی (original article) یا مروری (systematic or narrative)

2- زمان انتشار: منتشر شده در سال 2020 یا 2021 میلادی (پذیرش یا acceptance مقاله کافی نیست و در هنگام ارسال طرح اولیه باید مقاله منتشر شده باشد)

3- محل انتشار: مجله‌ای با شاخص (IF (impact factor معادل 6 و یا بالاتر (آخرین IF منتشر شده، سامانه منبع یاب) و یا مجله قرار گرفته در فهرست 5 درصد برتر رشته‌های موضوعی مبتنی بر CiteScore

* امتیاز هر مقاله فقط یک بار و برای یک نفر (نویسنده اول یا مسؤول) قابل استفاده است.

هزینه درخواستی از مؤسسه برای حمایت از طرح‌های مشمول این گرنت باید حداکثر 800 میلیون ریال در نظر گرفته شود. حداکثر 30 گرنت در هر فراخوان (در مجموع کمیته‌ها) تخصیص داده می‌شود.

گرنت مبتنی بر درخواست پروپوزال تحقیقاتی (RFP-based) بر اساس فراخوان‌ مشترک با معاونت بهداشت وزارت بهداشت، فراخوان‌ شبکه کوهورت ایران، فراخوان‌ شبکه تحقیقات بیماری‌های چشم کشور، فراخوان‌ مرکز کاکرین ایران، فراخوان‌ مشترک با ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داده می شود.

گرنت مأموریت‌مداری دانشگاه‌ها توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی و اجرا می‌شود و با هدف سوق دادن دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برای ورود به عرصه تخصص‌گرایی هوشمند و هدف‌دار تدارک دیده شده است.

این گرنت مشابه گرنت اصلی مؤسسه نیماد (شامل دو مرحله طرح‌های پژوهشی اولیه و طرح‌های پژوهشی کامل) است و باید دو شرط زیر لحاظ شوند:

1- موضوع طرح ارسالی باید منطبق با اولویت اعلام شده در هر دانشگاه باشد.

2- در این طرح‌ها، اولویت آن است که متقاضی (Applicant) یا محقق اصلی (Principle Investigator) عضو هیأت علمی دانشگاه مربوطه باشد؛ اعضای هیأت علمی سایر دانشگاه‌ها تنها در شرایطی می‌توانند به عنوان محقق اصلی اقدام کنند که همکاری یک عضو هیأت علمی از دانشگاه مربوطه را به عنوان Co-PI جلب کرده باشند.

تبصره: متقاضیانی که طرح در حال اجرا در سایر فراخوان‌های مؤسسه داشته باشند نیز مجاز به ارسال طرح در این گرنت هستند.

مأموریت دانشگاه‌های زیر برای این فراخوان نهایی شده‌اند:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز: سیستم‌های تشخیصی و درمانی مبتنی بر نانوبیوتکنولوژی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کرمانشاه: مواد غذایی فراسودمند- اصلاح و بهبود فرمولاسیون و فرایند تولید مواد غذایی فراسودمند در راستای ارتقای سلامت غذایی

اعتبار گرنت: 10 میلیارد ریال برای هر دانشگاه.

گرنت پزشک پژوهشگر: محور اصلی فعالیت های برنامه پزشک پژوهشگر، کسب دانش و مهارت های بالینی و پژوهشی بطور همزمان و هدفمند در یک حیطه خاص از علم پزشکی است. این برنامه یک مقطع جدید دانشگاهی نبوده و کوریکولوم آموزشی آن عملا ترکیبی از محتوای دوره تخصصی یا فوق تخصص/فلوشیپ بالینی به علاوه دوره PhD by Research است.

پذیرش دستیاران این برنامه در قالب ظرفیت استعدادهای درخشان و یا مازاد بر ظرفیت ورودی دوره های تخصصی یا فوق تخصصی در دانشگاه های کشور خواهد بود. شرکت در برنامه پزشک پژوهشگر برای دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کاملا ً‌اختیاری است. هیچگونه محدودیتی در نوع استخدام (پژوهشی، آموزشی، و یا درمانی) برای فارغ التحصیلان برنامه پزشک پژوهشگر در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وجود ندارد.

آموزش پزشکی ایران وزارت بهداشت   اخبار برگزیده
  

اولیور کان: مسی لایق توپ طلا نبود !مدیر اجرایی باشگاه بایرن مونیخ معتقد است که مهاجم لهستانی باواریایی‌های باید به عنوان برنده توپ طلا در سال 2021 معرفی می‌شد.
خانه فوتبال لیونل مسی توپ طلا بایرن مونیخ 

  

پیش بینی قیمت دلار امروز از مسیر برجاماقتصادنیوز: قیمت دلار در معاملات پشت خطی شب گذشته ارزان شد.
اقتصادنیوز قیمت دلار 

  

بیکاری فزاینده با هزینه 35 درصد منابع اشتغال در بخش‌های غیرمرتبطعضو هیأت رئیسه مجلس گفت: هزینه 35 درصدی منابع اشتغال در بخش‌های دیگر سبب بیکاری فزاینده در سال 99 شد.
ایلنا بیکاری بانک هزینه 

  

دولت گزارش عملکرد 100 روز ابتدایی را ارائه می‌دهدسخنگوی دولت گفت: دولت تعهدی برای ارائه گزارش عملکرد 100 روز ابتدایی نداشت اما وظیفه خودش می‌داند این کار را انجام دهد و از هفته آینده این کار را انجام خواهد داد.
ایلنا دولت سخنگوی دولت کار 

  

اولین موضع آمریکا پس از مذاکرات برجامی وینایسنا | جالینا پورتر معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری به سوالاتی درباره آغاز دور هفتم مذاکرات احیای توافق هسته ای در وین و تحولات در رابطه با آن پاسخ داد...
مثلث مهناز افشار ازدواج غنی سازی 

  

هشدار وزیر نفت درباره افزایش مصرف فرآورده‌های نفتی کشوروزیر نفت با تاکید بر اینکه افزایش ظرفیت پالایشی از رسالت‌های مهم دولت سیزدهم است، درباره افزایش مصرف فرآورده‌های نفتی کشور هشدار داد و گفت: رئیس‌جمهوری هم در این باره مکاتباتی با مقام معظم رهبری داشته که اگر دغدغه‌ای در تامین خوراک باشد برطرف شود.
۵۵ آنلاین وزارت نفت نفت گاز 

  

امیرعبداللهیان:در تلاش برای دستیابی به یک توافق خوب هستیموزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد: علیرغم بد عهدی و بی‌عملی آمریکا و سه کشور اروپایی، تهران با حسن نیت و جدیت وارد مذاکرات هسته‌ای وین شده است و در تلاش بر دستیابی به یک توافق خوب است.
نامه نیوز سازمان ملل متحد سازمان ملل سازمان انرژی اتمی 

  

سرنوشت مذاکراتدر بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
فردا صادرات نفت حسن روحانی روزنامه 

  

دادستان تهران: اصلی ترین ماموریت دادستانی امر تعقیب استدادستان تهران نقش قضات ارجاع را در نظم دهی به امور دادسرا مهم و اساسی ارزیابی کرد و گفت: مهمترین ماموریت و وظیفه قضات ارجاع نقش مدعی العمومی است.
فردا تهران آموزش حوزه 

  

آیا واکسن‌ها روی سویه «اومیکرون» اثرگذار هستند؟ | شدت بیماری سویه اُمیکرون چه میزان است؟از زمانی که سازمان بهداشت جهانی(WHO) سویه اُمیکرون را به‌ عنوان یک سویه نگران‌کننده کووید 19 اعلام کرد، در سراسر جهان این دغدغه‌ شکل گرفته که کدام واکسن‌ها در برابر آن موثر عمل می‌کند.
۵۵ آنلاین سازمان بهداشت جهانی استرالیا آفریقای جنوبی 

  

کنایه‌های آتشین سرمربی پورتو به طارمی؛ خودخواه است!سرمربی تیم فوتبال پورتو بعد از پیروزی این تیم در هفته دوازدهم لیگ پرتغال به عصبانیت بازیکن تیمش از مهدی طارمی واکنش نشان داد و گفت: طارمی زمانی که باید پاس بدهد، شوت می‌زند!
خانه فوتبال مهدی طارمی فوتبال بازی 

  

سند دیجیتال گامی به سوی مدرن‌سازی و توانمندسازی استرئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سند دیجیتال گامی به سوی مدرن‌سازی و توانمندسازی است و تحولی عظیم به لحاظ نحوه ارائه خدمات به متقاضیان خلق خواهد کرد.
ایلنا قوه قضاییه اپلیکیشن 

  

ارزش سهام عدالت کم شد| جزئیاتی از آینده سهام عدالتارزش 60 درصد قابل فروش سبد 532 هزار تومانی سهام عدالت به 7 میلیون و 286 هزار تومان رسیده است.
نامه نیوز سهام عدالت سهام وام 

  

ثبت‌نام کارت سوخت المثنی آغاز شدسخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از آغاز دوباره ثبت‌نام کارت هوشمند سوخت المثنی در دفاتر پلیس +10 از امروز (دوشنبه، هشتم آبان‌ماه) خبر داد.
ایلنا پلیس ماه وزارت نفت 

  

تفویض اختیارات بیشتر به استانداران از اهداف اصلی دولت استوزیر کشور با اشاره به اینکه مهمترین هدف از دادن اختیارات بیشتر به استانداران و اختصاص صندوق توسعه استانی، توسعه استان‌ها در همه ابعاد است، افزود: برای تحقق این امر مصوبه‌ای به هیئت دولت ارائه خواهیم کرد.
مثلث هیئت دولت دولت یورو 

  اخبار داغ
  

هراس بورسی از خوش‌بینی برجامیانتشار اخبار مثبت از خروجی دور جدید مذاکرات هسته‌ای و عقب‌نشینی دلار به کانال 28هزار تومان سبب شد تا در بورس تهران نیز گروه‌های کامودیتی‌محور با افزایش فشار فروش مواجه شوند.
اقتصادنیوز هسته ای بورس تهران دلار 

  

انهدام باند جعل تست کرونا در قمسردار سید محمود میرفیضی، فرمانده انتظامی استان قم از انهدام باند جعل تست کرونا در استان قم خبر داد.
اقتصادنیوز قم استان قم 

  

بورس کالای ایران و سوریه راه اندازی شدمحمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بورس کالای مشترک ایران و سوریه با همکاری مراجع ذیربط در دو کشور تاسیس و راه‌اندازی شود.
گسترش ایران ایران و سوریه مجلس شورای اسلامی 

  

راه‌اندازی بورس کالای مشترک ایران و سوریه!محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بورس کالای مشترک ایران و سوریه با همکاری مراجع ذیربط در دو کشور تاسیس و راه‌اندازی شود.
اقتصادنیوز ایران ایران و سوریه مجلس شورای اسلامی 

  

این افراد کرونای آفریقایی نمی گیرند!رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی نیز حاکی از آن است که افرادی که واکسن را تزریق کرده باشند کمتر به این سویه تازه مبتلا شده‌اند.
برنا سازمان بهداشت جهانی 

  

چهارمین حضور بیمه کوثر در نمایشگاه بورس، بانک و بیمهشرکت بیمه کوثر در هشتمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی و سیزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور که در جزیره کیش برگزار می‌شود توانمندی‌ها و خدمات خود را ارایه می‌دهد.
ایلنا بیمه بانک روابط عمومی 

  

با مصرف این نوع داروها جهش ویروس کرونا روز به روز بیشتر می‌شودتقریباً عمده تخت‌های بیمارستان و آی سی یوها توسط واکسن نزده‌ها اشغال شده است. بنابراین این موارد تهدیدی برای نظام سلامت و مشغول کردن پزشکان و از طرفی ظرفیتی برای جهش‌های ویروس هستند.
برنا ویروس بیمارستان سلامت 

  

بهنام بانی با قیمت قبل از کرونا کنسرت میدهد؟!محمد حاتم‌پور، تهیه‌کننده و کنسرت‌گذار می‌گوید سال‌های گذشته که در تالار هتل لاله پارک تبریز، محل کنسرت 17 آذرِ بهنام بانی کنسرت می‌گذاشته، 1200 تا 1300 صندلی در اختیار داشته و هم‌اکنون و در پی شیوع کرونا، مجوزی که گرفته 480 صندلی قابل فروش بوده و با احتساب بلیت‌های مهمان، 420 تا 430 صندلی با متوسط قیمت بلیت 150 هزار تومان در اختیار داشته است.
گسترش قیمت کنسرت موسیقی 

  

قیمت دلار در بازار متشکل امروز سه شنبه 1400/08/09قیمت دلار در بازار متشکل امروز گران شد.
اقتصادنیوز قیمت دلار 

  

اختصاص 11 میلیارد دلار ارز ترجیحی به منظور واردات کالاهای اساسی و واکسن کرونادر هفت‌ماهه نخست سال جاری حدود 11.1 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا اختصاص یافته است.
برنا دلار ارز واردات 

  

تهیه کننده «نون.خ» همچنان در قرنطینه کرونایی!تهیه‌کننده «نون.خ» این روزها به دلیل ابتلاء به کرونا در قرنطینه به سر می‌برد و در حال گذراندن دوره درمان است.
گسترش درمان دارو تهران 

  

اختصاص 11.1 میلیارد دلار ارز ترجیحی به منظور واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونادر هفت‌ماهه نخست سال جاری حدود 11.1 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا اختصاص یافته است.
ایلنا دلار ارز واردات 

  

آمار کرونا در ایران سه شنبه 9 آذر | تعداد قربانیان کرونا کاهش یافتبر اساس معیار‌های قطعی تشخیصی، 4 هزار و 253 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند.
شما‌نیوز ایران پرسپولیس وزارت بهداشت 

  

سویه جدید کرونا حتی سازمان بهداشت جهانی را هم سردرگم کرده است!سازمان جهانی بهداشت امشب اعلام کرد که هنوز مشخص نیست سویه جدید ویروس کرونا در مقایسه با دیگر سویه ها مسری تر بوده یا باعث بیماری شدیدتری ‌شود.
برنا سازمان بهداشت جهانی ویروس