ایبنا   |  فرهنگی  |  

ادبیات پایداری ایران خیلی دیر سراغ نقش زنان رفته است

ادبیات پایداری خیلی دیر سراغ نقش زنان رفته و روزهای دفاع از منظر و نگاه زنان برای مدت‌های طولانی نادیده گرفته شده است.