ایلنا   |  سیاسی  |  

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست پیرامون بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهاده‌های دامی

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در جلسه صحن علنی امروز گزارش این کمیسیون پیرامون بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهاده‌های دامی را قرائت کرد.

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست پیرامون بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهاده‌های دامی

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در جلسه صحن علنی امروز گزارش این کمیسیون پیرامون بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهاده‌های دامی را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید جواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 17 فروردین) قوه مقننه گزارش این کمیسیون درباره بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهادههای دامی را قرائت کرد.

گزارش کمیسیون کشاورزی به این شرح است:

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درخصوص بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهاده‌های دامی

بخش اول

مقدمه:

یکی از مهمترین موضوعاتی که در حوزه تامین منابع پروتئینی جامعه در حال حاضر به صورت جدی ذهن همه مسئولان و تولید کنندگان را به خود مشغول کرده بحث تأمین و توزیع نهاده‌های دامی است.

علیرغم نیاز جدی مرغداریها و دامداریها به سه نهاده اصلی (ذرت، کنجاله‌سویا و جو)، در حال حاضر کیفیت تأمین و توزیع این نهادهها با چالشهای بسیار جدی مواجه شده است. کشور به این سه نهادهسالانه به مقدار19 میلیون تننیاز دارد کهبخشی از آن توسط تولیدکنندگان داخلی(5 میلیون تن)و مابقی(14 میلیون تن) از طریق واردات تأمین میگردد که ارزبری معادل 4900 میلیون دلار دارد.

در حال حاضر تأمین همه نهاده‌های دامی، صرفاً از طریق ارز ترجیهی (4200 تومانی) انجام میگردد. لذا با توجه به روال ها، امکانات و نظارت های فعلی، بستر سوء استفاده های احتمالی از امتیاز اعطاشده فراهم شده است و ماحصل آن را در گرانی‌های اخیر منابع عمده پروتئینی کشور از جمله لبنیات و گوشت می توان مشاهده نمود. این موضوع هم به تامین و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن تجارت و هم به وزارت جهادکشاورزی که شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان یکی از متولیان اصلی موضوع، برمی گردد. همچنین نکته حائز اهمیت آنکه علیرغم مسئولیت شرکت مذکور تنها بین 10 الی 20 درصد از نهاده‌های مورد نیاز کشور توسط این شرکت توزیع می گردد و مابقی در بازار آزاد قابل تأمین می باشد.

بخش دوم

شرح موضوع

تأمین نهاده:

در حال حاضر، یکصد شرکت خصوصی به عنوان واردکننده نهاده در کشور شناسایی شدهاند و شایان ذکر است قریب به 80درصد نهادههای وارداتی به کشور از بندر امام خمینی وارد کشور می شوند.

آخرین بازرسی مورخ  30/  07/ 99 لغایت  01/  08/ 99 کارگروه ویژه مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که سرجمع میزان نهادههای دپو (تل انبار )شده موجود در انبارهای بنادر کشور اعم از بندر امام خمینی، کشتیهای پای اسکله (در حال تخلیه) و لنگرگاه به شرح ذیل است:

1. ذرت:  325/  156/ 2  تن

2. سویا:  085/ 525 تن

3. جو:  571/ 288  تن

4. سایر دانه های روغنی:  320/ 494 تن

جمع کل نهادههای دامی رسوب کرده در بنادر برابر  301/  464/ 3  تن می باشد

اشکالات و نواقص توزیع نهاده

الف) بخش خصوصی

1. شرکتهای واردکننده مجموعاً 55 درصد از نهاده وارداتی را در سامانه بازارگاه بارگذاری میکنند و 45 درصد از طریق بازار آزاد (بازار سیاه) به فروش می رسد.

2. برای شرکتهای تولید کننده(مرغداری و دامداری) این امکان فراهم است که بخشی از سهمیه نهاده تخصیصی را در واحد تولیدی خود مصرف نموده و مابقی را از طریق بازار آزاد به فروش برساند.

3. از تعداد بیست و چهار هزار شناسه یکتا (واحد تولیدی شناسنامه دار)، تعداد نه هزار شناسه به خاطر انجام یا امکان خطا و تخلف در تحویل نهاده، به عنوان شناسه متخلف یا خطای محاسباتی، شناسایی شده است.

4. کارخانههای روغن کشی و واحدهای تهیه فروکتوز و خوراک دام، امکان فروش محصول خود را به قیمت بازار آزاد دارند و بعضاً این تخلف اتفاق میافتد.

ب) بخش دولتی

1. از اسفند ماه سال 1398 مقرر بوده است، نهاده فقط از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود اما به دلیل عدم اتصال سامانهگمرک و انبارها به صورت برخط به سامانه بازارگاه این امرمحقق نشده استلذاوارد کننده می تواند کالای خود را خارج از سامانه به قیمت آزاد عرضه کند.

2. توزیع و تسهیم نهاده برای مرغداریها براساس سامانه سماصط (سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور) بر پایه میزان جوجه‌ریزی انجام می گردد. این شیوه ناقص است و امکان معدوم سازی جوجه یک روزه و عرضه نهاده توسط مرغدار در بازار آزاد را فراهم می‌کنند.

3. فرآیند تأمین و توزیع در اختیار دو وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت و جهاد کشاورزی است؛ این دوگانگی موجب بروز اختلاف و امکان تخلفاتی توسط واردکننده شده است.

4. بعد از ثبت سفارش توسط وارد کننده در سامانه بازارگاه به هنگام بارگیری مسئله سرکها یا کسری بار پیش می آید (مثلاً واحد مرغداری 28 تن سفارش کالا می‌دهد در حالی که کامیون حداکثر می تواند25 تن بارگیری نمایدلذاباقیمانده بار، قابلیت عرضه در بازار سیاه را دارد.

بخش سوم

جمع‌بندی

پیشنهادات کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست:

1. ضروری است مصوبه سی و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم سه قوه مورخ  22/  04/ 98 مبنی بر انتقال اختیارات وزارت جهاد کشاورزی (بند 1 ماده  یک قانون تمرکز) به وزارت صمت و الحاق شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکتهای زیر مجموعه آن به وزارت صنعت معدن و تجارت در اسرع وقت لغو و کلیه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون تمرکز اختیارات وظایف بخش کشاورزی مصوب  24/  01/ 91 مجلس شورای اسلامی به این وزارتخانه واگذار گردد.

2. وزارت جهاد کشاورزی باید سامانه بازارگاه را به گونهای اصلاح نماید که سهمیه نهاده به مرغدار براساس تعداد جوجه ریزی واقعی و آمار واقعی کشتارگاه صورت گیرد.

3. وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی می بایست تدبیری اتخاذ نمایند تا سامانههای گمرک و انبارها به صورت برخط به سامانه بازارگاه متصل شود و گمرک صرفا کالاهایی را ترخیص کند که در سامانه بازارگاه ثبت شده و مجوز ترخیص وزارت جهاد کشاورزی را اخذ نموده باشد.

4. تأمین ارز به شرکتهای واردکننده الزاماً می بایست به شرط بارگذاری کالای وارد شده در سامانه بازارگاه انجام گردد.

5. برای مدیریت مشکل سرکها پیشنهاد می شود سامانه بازارگاه به گونهای اصلاح شود که سهمیه مرغداریها از طریق اتحادیه مرغداران گوشتی و سهمیه دامداریها از طریق اتحادیه دامداران تعیین شود.

6. برای جلوگیری از تطویل ترخیص نهاده‌ها و رسوب آن در انبار، تعرفه انبارداری که توسط ستاد تنظیم بازار از قیمت پلکانی به قیمت ثابت تغییر یافته است مجدداً به شکل پلکانی برگردد.

7. جهت برطرف ساختن اشکالاتتأمینارزسریعا، بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز مرغوب برای واردات نهاده‌ها اقدام نماید.

8. پیش از پهلو گرفتن کشتیهای حامل نهاده‌ها و تخلیه کامل آن‌ها،ابتدا مقدار کل نهاده‌های وارداتی توسط سامانه بازارگاه با هماهنگی گمرک بین تولیدکنندگان تسهیم گردد تا به محض تخلیه باتوجه به سهمیه بندی انجام شده به بازار عرضه شود. این امر سبب می شود امکان عرضه به بازار سیاه حداقل گردد.

9. دولت با کمک مجلس به گونهای تدبیر نماید که یارانهای که تا کنون در قالب ارز ترجیحی (4200 تومانی) برای واردات نهاده‌ها به واردکننده اختصاص می یابد به انتهای زنجیره، یعنی مصرف کننده اختصاص یابد در این صورت یارانه اختصاصی، مستقیم به دست مصرف‌کننده می رسد و از فساد و رانت جلوگیری می شود.

10. برای جلوگیری از هر گونه سوء‌استفاده احتمالی مسئولیت تعیین قیمت جوجه یک‌روزه، مرغ، تخم مرغ و گوشت از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود تا قیمت بصورت واقعی تعیین گردد.

11.وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به اجرای سریع اصلاح الگوی کشت به گونهای برنامهریزی نماید که سطح زیر کشت ذرت و جو و بقیه نهادهها بالا رفته و بخش مهمی از نیاز کشور توسط کشاورزان تولید شود.

وزارت جهاد کشاورزی کشاورزی مجلس شورای اسلامی   اخبار برگزیده
  

در مسیر انتخابات شورا به دنبال شناسایی و معرفی نیروهای توانمند هستیم/ از فهرست نهایی شورای ائتلاف حمایت خواهیم کرد/معرفی همزمان شهردار و شورا در انتخابات، منطقی و امکانپذیر نیستدبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی و عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: ما برای پای صندوق رای حتما لیست نهایی را حمایت می‌کنیم. اما با توجه به اینکه هنوز فهرستی منتشر نشده، گزینه‌هایی که نزدیک به ما هستند خودشان را عرضه می‌کنند و در فضای انتخابات هم نسبت به آن‌ها ارزیابی صورت می‌گیرد؛ اما در پایان نهایتاً ما فهرست نهایی و مشترک را حمایت می‌کنیم.
ایلنا شوراهای شهر تهران اصلاح طلبان 

  

فعال سیاسی اصولگرا گفت: باید به چهره های جدید راه داد، مردم به چهره جدید بیشتر اقبال می کنند چون معتقدند چهره های تجربه شده امتحان خودشان را پس داده اند. توصیه می کنم آقایان قالیباف و رئیسی در مسئولیت های خودشان ادامه دهند و چهره ای دیگر بیاید و مسئولیت ریاست جمهوری را به عهده بگیرد.
نامه نیوز عباس امیری فر ریاست جمهوری سیدابراهیم رئیسی 

  

امیرآبادی: مردم کذب بودن تبلیغات 4 سال قبل علیه ‌رییسی را درک کرده‌اند عضو هیات رییسه مجلس: در انتخابات سال 1396 تخریب‌های بسیار شدیدی علیه رییس دستگاه قضا شکل گرفت. مثلا گفتند اگر رییسی بیاید دیوارکشی می‌کند و دلار به 5 هزار تومان می‌رسد، مذاکرات عقیم می‌ماند و خلاصه فضاسازی صورت گرفت که گویی اگر رأی به روحانی تکرار نشود، کار کشور تمام است! در حال حاضر و طبق نظرسنجی‌ها رییسی با فاصله، صدرنشین نظرسنجی‌هاست. یعنی مهمترین مولفه لازم را که رای فراگیر…
فردا تبلیغات دلار کار 

  

نگرانی‌ها از سایه جنگ میان ایران و اسرائیلواشنگتن پست در تحلیلی به افزایش تنش میان ایران و اسرائیل پرداخت.
ایلنا غنی سازی جنگ ایران 

  

شگفت‌زدگی رسانه‌های دنیا از سوپرگل طارمی + عکس جنجالیگل زیبای مهدی طارمی در دیدار پورتو و چلسی با واکنش رسانه‌های مطرح دنیا مواجه شده است.
خانه فوتبال رسانه بازی مهدی طارمی 

  

رمزگشایی علی مطهری از علت حادثه نطنز/ روسیه از اقدامات اسرائیل مطلع است اما مانع نمی‌شودمطهری گفت: اسرائیل هر چند وقت یک بار در سوریه به مواضع نیروهای تحت حمایت ایران حمله می‌کند و ما فعلاً نمی‌توانیم کاری انجام دهیم. متاسفانه باید گفت روسیه در برخی از موارد از اقدامات اسرائیل مطلعند و مانع نمی‌شوند.
اقتصادنیوز علی مطهری روسیه سوریه 

  

جزئیات گفتگوی بایدن و پوتینکاخ کرملین اعلام کرد که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفته است که خواهان عادی سازی روابط دوجانبه و همکاری در زمینه کنترل تسلیحات، برنامه هسته‌ای ایران، افغانستان و تغییرات آب و هوایی است.
مثلث ایران خودرو رئیس جمهور اوکراین 

  

برادر رئیس جمهور دزد است، دختر وزیر دزد است اما با او کاری نداریم!مطهری، نماینده گرمسار در مجلس: اگر برادر کسی که کاندیدای شورای شهر است یک بست تریاک کشیده باشد پدرش را در می آوریم اما برادر رئیس جمهور دزد است، برادر معاون اول رئیس جمهور دزد است، دختر وزیر دزد است اما با او کاری نداریم!
مستقل‌آنلاین رئیس جمهور همراه اول محمدرضا گلزار 

  

نتایج فاز 3-2 واکسن «برکت» برای اخذ مجوز پایان خرداد ماه ارایه می‌شودمدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: نتایج اولیه مطالعه فاز 3-2 واکسن کوو ایران برکت برای اخذ مجوز استفاده اضطراری پایان خرداد 1400 به سازمان غذا دارو ارسال می شود.
۵۵ آنلاین ماه دانشگاه علوم پزشکی تهران آموزش پزشکی 

  

دست وزیر کشور آلوده به خون مردم استدکتر احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو: انتخابات شوراهای اسلامی مراحل اجرایی را طی می‌کند و ثبت‌نام برای انتخابات ریاست جمهوری هم از ماه آینده آغاز می‌شود و با توجه به حساسیت زمانی این فراز از تاریخ انقلاب اعلام می‌کنم دست وزیر کشور آلوده به خون مردم است و او صلاحیت این مسئولیت خطیر را ندارد.
مستقل‌آنلاین انتخابات ریاست جمهوری ریاست جمهوری تبریز 

  

اولین پیش فروش ایران خودرو در 1400 با عرضه 4 محصول + مبالغ پیش پرداختایران خودرو که اولین فروش فوق العاده خود را در اوایل فروردین ماه انجام داده بود از امروز اولین پیش فروش خودرو در سال 1400 را آغاز می کند.
خودروتک ایران خودرو ایران خودرو 

  

نسخه جدیدی از دنا درآستانه تولید و عرضه به بازاردر ادامه بهینه سازی محصولات کنونی ایران خودرو، این شرکت نسخه جدیدی از دنا را به زودی تولید می کند.
خودروتک تولید ایران خودرو یورو 

  

مشروح مذاکرات نخست‌وزیر کره جنوبی با مسئولان کشور، دراختیار نمایندگان قرار گیردیک نماینده مجلس تاکید کرد: هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون امنیت ملی باید به موضوع دیدار مسئولان کشور با نخست‌وزیر کره جنوبی ورود کنند.
ایلنا کره جنوبی انتخابات ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی 

  

رابطه حسن میرکاظمی معروف به رعیت با طبری، زنجانی،قاضی منصوری و... چگونه بود ؟
نامه نیوز بلژیک فساد مالی بانک صادرات 

  

جزئیات مهم از تزریق 24 هزار میلیارد تومانی نقدینگی به بورسسازمان بورس درباره زمان و نحوه تزریق حدود 24 هزار میلیارد تومان به بازار سهام توسط شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ‌ها توضیح تکمیلی داد.
اقتصادنیوز نقدینگی سهام سرمایه 

  اخبار داغ
  

نقش کلیدی بورس در جذب سرمایه و تولیدمعاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بازار سرمایه به طور حتم در تحقق شعار "تولید، پشتیانی‌ها و موانع زدایی‌ها" و جذب سرمایه‌ها به سمت تولید نقش کلیدی را ایفا می‌کند که در این میان با توجه به میزبانی بورس کالا از عرضه گسترده کالاهایی مانند مواد اولیه پتروشیمی و فولاد، فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی می‌توانند با اعتماد کامل نسبت به صحت معاملات، شفافیت و قیمت کالاهایی که در بورس کال...
گسترش بورس کالا سرمایه فولاد 

  

دهنوی: بورس کشور را از تورم نجات داد / بازنگری دستورالعمل مجوزهای کارگزاریمحمدعلی دهقان دهنوی در گفت‌وگویی با عنوان «توسعه بازار از طریق بازار» در «کلاب‌هاوس» گفت: بازار سرمایه، کشور را از مصیبت بزرگ تورم نجات داد.
گسترش سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان بازرسی کل کشور اوراق بدهی 

  

دستور وزیر بهداشت برای برخورد با سواستفاده‌کنندگان واکسن کرونای پاکباناندر پی سوء استفاده برخی از مدیران ‌و کارمندان شهرداری آبادان در راستای تخصیص سهمیه واکسن به پاکبانان، وزیر بهداشت در نامه‌ای به رییس دانشکده علوم پزشکی آبادان، دستور عزل فوری معاون بهداشتی و مدیران ناظر بر اجرای برنامه ایمن‌سازی را صادر کرد.
اقتصادنیوز 

  

صحبت‌های رییس سازمان بورس در کلاب هاوس/از رشد 400 درصدی انتشار اوراق شرکتها تا انتظار حمایت از دولتدهقان دهنوی گفت:24 هزار میلیارد تومان اولین درخواست ها برای انتشار از سوی شرکت‌های سرمایه گذاری و هلدینگ ها بود. قطعا درخواستهای بیشتری هم خواهد بود.
اقتصادنیوز دولت سرمایه 

  

واکنش علی دایی به درگذشت سرمربی مشهور فوتبال با موضوع واکسن کروناچهره های ورزشی زیادی از لحظه اعلام خبر درگذشت نادر دست نشان، به ابراز همدردی با خانواده وی و نشر پیام تسلیت مبادرت ورزیده اند.
مملکت‌آنلاین علی دایی علی کریمی فوتبال 

  

تکمیل ظرفیت سردخانه ایذه تکذیب شد/ ثبت روز بدون فوتی کرونایی در ایذهمشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در واکنش به خبر و انتشار فیلمی درباره اشباع سردخانه ایذه گفت: ای
خبرفوری مشاور اهواز سلامت 

  

مهم‌ترین دغدغه این روزها نماینده مجلس/ مردم؟ کرونا؟ نه! دولت جدیدبرای حل مشکلات مردم تشکیل دولتی در تراز انقلاب اسلامی واجب است.
اعتماد مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس دولت 

  

سه موضوع مهم برای تعیین تکلیف بورسشاخص در ابتدای هفته با کاهش 9 هزار واحدی شروع کرد و این روند ریزشی ادامه داشت تا روز سه شنبه که شاخص بورس به رشد 18 هزار واحدی رسید. با این حال این رشد شاخص در آخرین روز کاری هفته دوام نیاورد.
اقتصادنیوز شاخص 

  

چرا کودکان زیادی در برزیل بر اثر کرونا می‌میرند؟مرگ و میر در برزیل بر اثر کرونا در حال حاضر در بالاترین سطح است. اما با وجود این که کرونا بندرت باعث
خبرفوری کودکان درمان پدر 

  

شهردار آبادان: خود پاکبانان خواستند که من و امام جمعه هم واکسن کرونا بزنیم/ ویدئومحمودرضا شیرازی، شهردار آبادان در واکنش به سرقت واکسن کرونای پاکبانان گفت: خود پاکبانان خواستند که م
خبرفوری سرقت 

  

سودآورترین صنعت بورسی در سال 99 چه بود؟یک کارشناس بازار سرمایه درباره سودآور‌ترین صنایع و شرکت‌های بازار سرمایه در سال 99 توضیحاتی داد.
خبرفوری صنعت صنعت دارو خودرو