12 نفر از کسانی که واکسن برکت تزریق کردند به کرونا مبتلا شدند

12 نفر از کسانی که واکسن برکت تزریق کردند به کرونا مبتلا شدند