مهر   |  فرهنگی  |  

اسلامِ علی (ع)

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه: مشهورترین منبع از تاریخ زندگانی پیامبر اسلام کتاب «السیره النبویه» یا «سیره ابن هشام» است که در قرن سوم هجری تدوین شد. اما منبع اصلی این سیره چه بود؟ منبع اصلی این سیره متنی بود به نام «سیرت رسول الله» اثر محمد بن اسحاق بن یسار بن خیار مطلبی از مشاهیر قدما در سیره نویسی متعلق به قرن اول هجری. او از راویان نسل سوم است. او در سیره و بویژه مغازی…

اسلامِ علی (ع)

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه: مشهورترین منبع از تاریخ زندگانی پیامبر اسلام کتاب «السیره النبویه» یا «سیره ابن هشام» است که در قرن سوم هجری تدوین شد. اما منبع اصلی این سیره چه بود؟ منبع اصلی این سیره متنی بود به نام «سیرت رسول الله» اثر محمد بن اسحاق بن یسار بن خیار مطلبی از مشاهیر قدما در سیره نویسی متعلق به قرن اول هجری. او از راویان نسل سوم است. او در سیره و بویژه مغازی (در نقل جنگ‌های پیغمبر مکرم اسلام) تبحر ویژه داشت و کتاب نوشت.

سیره ابن اسحاق / سیره ابن هشام

ابن اسحاق به دلیل آنکه در این روایت‌ها فضایل حضرت امیرالمومنین امام علی بن ابی‌طالب (ع) را نیز بازگو می‌کرد مورد مخالفت مشاهیری چون مالک بن انس و دیگران قرار گرفت و دردسرهای بسیار دید و به شیعه بودن متهم شد. او در سال 142 هجری با عباس بن محمد برادر منصور خلیفه عباسی، ملاقات کرد و از این طریق به دربار خلیفه بار یافت و نسخه‌ای از کتاب خود را به او داد.

ابن اسحاق شاگردی وفادار داشت به نام زیاد بن عبدالله بن طفیل بکایی که همیشه در سفرها همراه استادش بود. ابن اسحاق در اصل دوبار کتاب خود را به این شاگرد وفادارش املا کرد. پس از درگذشت ابن اسحاق کامل‌ترین متن سیرت رسول الله دست همین شاگرد بود و او نیز کتاب را به شاگرد خود یعنی عبدالملک بن هشام منتقل کرد و همین ابن هشام بود که با تدوین و در اصل ویرایش سیرت رسول الله ابن اسحاق، سیره النبی مشهور خود را در تاریخ ثبت کرد.

روایت ابن هشام از سیرت رسول الله باعث شد تا روایت‌های دیگر مهجور شود. در قرن ششم هجری رفیع الدین ابومحمد اسحاق بن محمد همدانی مشهور به قاضی ابرقوه در سفری که به شام داشت نسخه‌ای از این کتاب را به همراه آورد و به امیر فارس، سعد بن زنگی، به عنوان سوغات داد و همین امیر بود که پیشنهاد ترجمه فارسی را به رفیع الدین اسحاق داد و او نیز ترجمه کرد.

تصحیحات این دو منبع

یکی از نخستین نوبت‌های نشر سیرت رسول الله به تصحیح اصغر مهدوی به سال 1360 توسط انتشارات بنیاد فرهنگ ایران منتشر شد. پس از انحلال بنیاد فرهنگ ایران انتشار این تصحیح را نشر خوارزمی برعهده گرفت و تا چهارنوبت بازنشر شد.

خلاصه‌ای از ترجمه فارسی سیرت رسول الله نیز به قلم قاضی القضات محمد بن عبدالله بن عمر نیز که به سال 694 تدوین شد، توسط اصغر مهدوی و مهدی قمی نژاد تصحیح و برای نخستین بار به سال 1368 توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد. چاپ سوم این تصحیح نیز سال 93 در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

محمد بن اسحاق گوید که اول کسی از مردان که ایمان آورد بر سید، علی بود و علی ده ساله بود که ایمان آورد. و از جمله فضل‌ها که حق تعالی با علی کرده بود یکی آن بود که در حِجرِ سید بود جعفر مدرس صادقی نیز در مجموعه بازخوانی متون خود، تصحیح خوانایی از این ترجمه رفیع الدین اسحاق را با مقدمه عالمانه‌ای را به دست داد که این تصحیح برای نخستین بار به سال 1373 توسط نشر مرکز منتشر شد و بعدها با ویرایش تازه‌ای دوباره در دسترس مخاطبان قرار گرفت. ویرایش دوباره آن تا سال 99 به چاپ هفتم رسید.

اما ترجمه سیره ابن هشام برای نخستین بار سال 1392 به قلم مسعود انصاری در سه جلد توسط نشر مولی منتشر شد. برگزیده کتاب سه جلدی سیره ابن هشام نیز با گردآوری لطف الله ملک‌زاده به سال 1397 توسط انتشارات اوستای پارسیان در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

روایت‌های ابن اسحاق در فضایل حضرت امیر (ع)

همانطور که اشاره شد که ابن اسحاق به دلیل ذکر فضایل حضرت امیرالمومنین امام علی بن ابی‌طالب (ع) به شیعه بودن متهم شد و آزار دید. اما به هر حال متن او در ذکر فضایل آن حضرت مهم است. در این گزارش ما بخشی از فضایل درج شده در این کتاب را به مناسبت 21 رمضان ارائه می‌کنیم و چه بهتر آنکه این فضایل با روایت برادری حضرت امیر با پیغمبر مکرم اسلام آغاز شود: «محمد بن اسحاق گوید که چون سید به مدینه آمد، خواص اصحاب خود را از مهاجر و انصار برادری داد و ایشان را گفت: «برادری گیرید، هر یک با دیگری» پس خود دست در دست علی نهاد و گفت: «این برادر من است.» پس سید که سرور پیغامبران بود و مهتر عالمیان بود – با امیرالمومنین علی برادری گرفت.»

نخستین مردی که اسلام آورد

محمد بن اسحاق گوید که اول کسی از مردان که ایمان آورد بر سید، علی بود و علی ده ساله بود که ایمان آورد. و از جمله فضل‌ها که حق تعالی با علی کرده بود یکی آن بود که در حِجرِ سید بود.

و حکایت آن چنان بود که در جاهلیت قحطی سختی پیدا شده بود چنان که اهل مکه از آن سخت به رنج آمدند؛ خاص و عام و توانگر و درویش. و ابوطالب عم سید بود، صاحب عیال بود و او را نفقه بسیار به کار می‌بایست. آنگاه سید عباس را گفت: «یا عم، برادرت – ابوطالب – عیالان بسیار دارد و او را خرجی به کار می‌باید و وقت و ایام به این صفت است که می‌بینی: هرکسی در کار خود فرو مانده‌اند. اکنون بیا تا برویم و ابوطالب را تخفیفی بجوییم و هر یکی از ما فرزندی از آنِ وی با خود گیریم و نفقت و مئونت ایشان از وی کفایت کنیم.»

پس هر دو برفتند برِ ابوطالب و او را گفتند: «ای ابوطالب، وقت و روزگار نامساعد است و ما می‌خواهیم که هر یکی فرزندی از آنِ تو برگیریم و پیش ما باشند تا این قحط و تنگی بگذرد.»

ابوطالب گفت: «مرا از عقیل ناگزیر است و نتوانم یک لحظه او را نبینم. او مرا بازگذارید و باقی شما دانید.»

پس سید علی را برگرفت و عباس جعفر را برگرفت.

پس علی پیش سید می‌بود تا سید را وحی آمد و دعوت خلق آغاز کرد و علی ایمان آورد. و جعفر هم پیش عباس می‌بود تا آن وقت که اسلام آورد و از وی مستغنی شد.

پس چون علی ایمان آورد، هرگاه که وقت نماز بودی، سید علی را برگرفتی و از مکه بیرون شدی و در آن وادی‌های مکه – جایی که ایشان را کس ندیدی – نماز کردندی. تا مدتی به این برآمد. اتفاق یک روز ابوطالب از بهر شغلی بیرون مکه رفته بود، به وادی بگذشت و در راه وادی، سید را دید که با علی ایستاده بودند و نماز می‌کردند. ابوطالب از آن تعجب کرد و آهسته پیش ایشان رفت و بنشست تا از نماز فارغ شدند.

بعد از آن ابوطالب گفت: «ای برادر زاده من این چه دین است که تو آن را می‌ورزی و این چه نماز است که تو همی کنی؟»

سید گفت: «ای عم، بدان که این دین که من می‌ورزم دین حق است و دین فریشتگان و پیغامبران است و دین پدر ما – ابراهیم خلیل – این است. و خدای مرا برانگیخت و به رسالت به خلق فرستاد تا خلق را دعوت کنم و ایشان را به دین اسلام خوانم. پس اولی‌تر کسی که نصیحت من قبول کند و مرا دعوت اجابت کند و یاری و نصرت دهد تو باشی، یا عم.»

...

بعد از آن رو سوی علی کرد و گفت: این فرزند من این چه دین است که تو داری؟»

علی گفت: «یا پدر بدان که این دین حق است و من به خدای و پیغامبر وی ایمان آورده‌ام و این نماز فرض است که خدای بر بندگان خود فریضه کرده است و ما آن را می‌گزاریم.»

ابوطالب گفت: «ای پسر من، ملازمت خدمت محمد کن و از خدمت او دور مشو که وی تو را جز خیر و نیکی نفرماید.»

علمداری مرتضی (ع) در جنگ احد

اشاره شد که ابن اسحاق در مغازی تبحر خاصی داشته و به همین دلیل نیز روایت او از جنگ‌های حضرت مفصل است. روایتش از جنگ احد نیز نفس گیر است. درباره علمداری حضرت امیر (ع) در این جنگ او نوشته است:

«چون مصعب را بکشتند، مرتضی علی بیامد و علم برگرفت و پیش سید باز ایستاد و جنگ می‌کرد. و چون قتال گرم شد، سید در زیر علم انصار شد و باز ایستاد و مرتضی علی را گفت: «تو علم خود در پیش کن.»

و چون کافر درافتاد، مرتضی علی از وی بازگردید و وی را تمام نکشت. و گفتند: «یا ابوتراب چرا وی را تمام نکشتی؟» گفت: «آن کافر چون در افتاد عورتش پیدا شد و مرا شرم آمد که به نزدیک وی روم و تیغ به وی زنم. و آن تیغ که من بر وی زدم، وی را کفایت بود مرتضی علی علم سید در پیش کرد و با کفار جنگ همی کرد تا از ایشان خلقی بسیار به قتل آورد. و در میان کفار مردی بود عظیم مردانه و مبارز و نام وی ابوسعد ابن ابی طلحه بود. چون دید که مرتضی بی محابا کافران همی کشد، درآمد و آواز داد به مرتضی علی و گفت: «ای پسر ابوطالب، یک لحظه تو را دل دهد که با من مبارزت کنی و مردی خود بینی؟»

مرتضی علی گفت: «ای ملعون چرا نیایم؟»

مرتضی علی روی بازِ وی کرد و هر دو شمشیر برکشیدند و در یکدیگر آویختند. پیشتر، کافر شمشیر به مرتضی علی راند و مرتضی علی شمشیر وی رد کرد و شمشیر خود برآورد و بر میانِ وی زد و او را سرنگون از اسب به زیر افگند.

و چون کافر درافتاد، مرتضی علی از وی بازگردید و وی را تمام نکشت. و گفتند: «یا ابوتراب چرا وی را تمام نکشتی؟» گفت: «آن کافر چون در افتاد عورتش پیدا شد و مرا شرم آمد که به نزدیک وی روم و تیغ به وی زنم. و آن تیغ که من بر وی زدم، وی را کفایت بود.»

حکایت کشته شدن عمروبن عبدود

ابن اسحاق غزوه خندق را نیز به خوبی روایت می‌کند. در روایت او بجز پیغمبر مکرم اسلام دو شخصیت اهمیت ویژه‌ای دارند: سلمان فارسی و حضرت امیرالمومنین (ع). سلمان کسی بود که ایده حفر خندق را ارائه کرد و حضرت امیر نیز به عنوان جنگاوری که با مرزبانی از مدینه رعب و وحشت را در دل کفار ایجاد کرده بود. شرح دلاوری حضرت را در ادامه بخوانید:

«و لشکر کفار چون بیامدند و خندق می‌دیدند باز می‌گردیدند و به پیش نمی‌توانستند آمدن. بعد از آن سوارانی چند چابک که در لشکر کفار بودند از میان لشکر خود بیرون می‌آمدند و گرد بر گرد خندق می‌گردیدند و جایی طلب می‌کردند که تنگ‌تر از آن نبود. و چون راه بیافتند، اسبان در آن راه تنگ راندند و از خندق باز گذشتند و به بالا برآمدند و روی در مسلمانان نهادند و مرتضی علی با جماعتی از مسلمانان از پیش ایشان بازشدند.

و از جمله سواران کفار که آمده بودند یکی عمروبن عبدود بود که در قریش از وی مردانه‌تر نبود. و چون پیش وی آمد و مرتضی علی بدید، عنان اسب بگردانید. مرتضی علی گفت: «یا عمر، نه تو عهد کرده‌ای که اهل قریش هرچه به تو گوید بشنوی؟»

گفت: «بلی»

مرتضی علی گفت: «اکنون من تو را مخیر می‌کنم میان دو چیز و تو از آن هر دو یکی قبول باید کرد.»

عمرو گفت: «بگو.»

مرتضی علی گفت: «اول آن است که مسلمان شوی.»

وی گفت: «مرا اسلام به کار ناید.»

مرتضی علی گفت: «بیا تا با تو مبارزه کنم.»

عمرو گفت: «ای علی، من نمی‌خواهم که تو را بکشم.»

مرتضی علی گفت: «من می‌خواهم که تو را بکشم.»

پس عمرو نیز در خشم شد و گفت: «ای علی، مگر از جان خود سیر شده‌ای که چنین دلیری با من می‌کنی؟»

و شمشیر برکشید و روی در مرتضی علی نهاد. و زمانی با یکدیگر جنگ کردند و بعد از آن مرتضی علی شمشیر بر میان وی زد و وی را از اسب جدا کرد و به قتل آورد.

و سواران دیگر چون دیدند که عمرو بن عبدود بکشتند، پشت بدادند و هزیمت بر خود گرفتند و هم از آن جانب که گذشته بوند، اسب‌ها برانگیختند و بعضی در خندق باز ماندند و بعضی دیگر بازگشتند و برفتند.

وقتی در قلعه خیبر سپر مرتضی علی شد

فتح قلعه خیبر نیز یکی از مهم‌ترین بزنگاه‌ها در تاریخ اسلام است و فتحی که در این نبرد نصیب مسلمانان شد نیز به دست توانای حضرت امیر صورت گرفت. در تاریه ثبت است که پس از آنکه سپاه اسلام قلعه خیبر را محاصره کرد، تا مدتی هیچ فتحی نصیب مسلمانان نشده بود. تعدادی از صحابه به علمداری رفتند و مبارزه کردند اما اتفاقی رخ نداد. تا اینکه:

سید گفت: «علم خود فردا به مردی دهم که وی خدای و پیغامبر دوست دارد و حتی تعالی این فتح‌ها و فتح این حصن‌ها به دست وی خواهد اوردن و هرگز وی از کافران پشت نداده است و نگریخته است «سید گفت: «علم خود فردا به مردی دهم که وی خدای و پیغامبر دوست دارد و حتی تعالی این فتح‌ها و فتح این حصن‌ها به دست وی خواهد اوردن و هرگز وی از کافران پشت نداده است و نگریخته است.» و مردم ندانستند که سید آن سخن که را می‌گوید و همه منتظر آن بودند که تا فردا علم به کی می‌دهد.

روز دیگر علی بخواند. و علی بن ابی‌طالب پاره‌ای درد چشم می‌کرد و بادی در چشم وی دمید، هم در حال درد از چشم وی به در شد. پس گفت: «یا علی این علم برگیر و زیر حِصنِ حَصین رو و جنگ می‌کن تا آن گاه که حق تعالی این حصن‌ها به دست تو بگشاید.»

پس مرتضی علی علم برگرفت و می‌دوید تا به در حصار خیبر فرو زد. بعد از آن مبارزان یهود از حصن یک به یک بیرون می‌آمدند و جنگ می‌کردند و مرتضی علی هر یکی از ایشان به یک ضربت هلاک می‌کرد. و بعد از آن گروه گروه بیرون می‌آمدند و جنگ می‌کردند و مرتضی علی همچنین هر یکی ضربتی می‌زد و هلاک می‌کرد و بعضی می‌کشت و بعضی باز حصار می‌رفتند. تا آن وقتی که گروهی به یکبار از حصن بیرون آمدند و مرتضی علی را در میان گرفتند و مرتضی علی از این جانب می‌زد و از آن جانب می‌زد و همه را از خود دور می‌کرد و به نزدیک خود رها نمی‌کرد.

لیکن در میان ایشان، مردی بود عظیم مبارز و مردانه و قوتی عظیم داشت و گرزی آهنی در دست وی بود. ناگاه درآمد و آن گرز بر سپر مرتضی علی زد و سپر از دس وی درافگند. مرتضی علی چون آن سپر از دست وی در زمین افتاد، به در قلعه دوید و درِ قلعه از جای برکند و آن را سپر خود ساخت و جنگ می‌کرد تا قلعه بستد. آنگاه آن در از دست درافگند.

و چون آن در از دست درافگند، هشت مردِ اختیار از صحابه بیامدند که آن در بجنبانند و نمی‌توانستند.»

تاریخ اسلام اسلام شیعه   اخبار برگزیده
  

توضیحات نماینده سابق درباره اظهارات جنجالی لاریجانی در ستاد انتخاباتنماینده ادوار مجلس با اشاره به نگاه فراجناحی لاریجانی در انتخابات گفت: «توسعه اقتصادی» محور برنامه های لاریجانی در دولت سیزدهم است.
مثلث محمدرضا شریفی نیا ستاد انتخابات کشور انتخابات ریاست جمهوری 

  

جلسه حزب ندای ایرانیان با جهانگیری/ با لاریجانی جلسه نداشتیم / از نامزد مورد اجماع جریان اصلاحات حمایت می‌کنیمیک عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان از برگزاری جلسات این حزب با نامزدهای ثبت‌نام کننده در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.
ایلنا انتخابات ریاست جمهوری اصلاح طلبان علی لاریجانی 

  

محسن هاشمی: تنها رئیس‌جمهوری که از کمبود اختیارات نگفت، پدرم بود 27 اردیبهشت 1400 - 10:18 اخبار سیاسی اخبار سیاست ایران محسن هاشمی: تنها راه بهبود شرایط کشور صندوق‌های رای است [کلیک و کشیدن برای جابجایی] محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران و داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: ما به مشارکت فعال در انتخابات یعنی حضور جدی برای پیروزی معتقد هستیم و تنها راه بهبود شرایط کشور را صندوق‌های رای می‌دانیم. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، محسن هاشمی رئیس…
فردا انتخابات ریاست جمهوری ریاست جمهوری ایران 

  

هیات‌های مذاکره کننده روسیه و آمریکا با یکدیگر دیدار کردندنماینده روسیه در سازمان های بین‌المللی و نماینده ویژه آمریکا در مورد ایران با محوریت احیای برجام دیدار کردند.
ایلنا روسیه وین ایران 

  

زمان واکسیناسیون عمومی کرونا در استان تهراننادر توکلی درباره پیش‌بینی زمان آغاز فراگیر واکسیناسیون افراد در استان تهران ابراز داشت: پیش‌بینی می‌شود از اوایل تیر به بعد، بعد از اینکه واکسیناسیون گروه‌های سنی تمام شود، سراغ واکسیناسیون عمومی برویم.
۵۵ آنلاین واکسیناسیون درمان تهران 

  

زلزله جدید ماسک؛ سقوط 10 درصدی بیت کوینروز دوشنبه بیت کوین با 43 هزار دلار معامله شد 10.38 درصد افت در روز. این بزرگترین ضرر یک روزه در هفته اخیر بود. قیمت بیت کوین به پایین تر حد میانه زمستان رسید.
اقتصادنیوز ماسک قیمت بیت کوین بیت کوین 

  

ادعای باورنکردنی؛ شک بزر گ پرسپولیسی‌ها به برد سپاهان!هواداران پرسپولیس بعد از برد پرگل سپاهان مقابل مس رفسنجان این بازی را مشکوک قلمداد کردند.
خانه فوتبال باشگاه سپاهان فرهاد مجیدی پرسپولیس 

  

احمدی‌نژاد خود را نماینده معترضین می‌داندرویکرد احمدی نژاد نسبت به نظام و حکومت دستخوش تغییرات جدی شده و فارغ از اینکه حرف‌هایش دروغ یا راست، غلط یا درست باشد بی‌پیرایه و صریح مطرح می‌کند و بخشی از جامعه تحت تاثیر حرف‌های او قرار می‌گیرند.
مستقل‌آنلاین احمدی نژاد دموکراسی شورای نگهبان 

  

ضربه قیمت مصوب خودرو به فروش فوق العاده در 1400مجوز شورای رقابت مبنی بر افزایش 9 درصدی قیمت و مقررات فروش خودروهای پیش‌فروش شده به قیمت سال گذشته، با انتقاد برخی از مسوولان صنعتی کشور و خودروسازان همراه شد...
خودروتک قیمت افزایش قیمت ایران خودرو 

  

طرح ساماندهی خودرو دوباره بررسی می شودعضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه امروز طرح ساماندهی صنعت خودرو در این کمیسیون بررسی می‌شود، گفت: وزارت صمت معتقد است که قیمت پایه خودرو در بورس کالا باید از سوی خودروساز تعیین شود...
خودروتک خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای نگهبان 

  

پا در این عرصه گذاشتم تا صدای زنان خاموش این سرزمین باشمزهرا شجاعی می‌گوید که از او خواسته‌اند مصاحبه کند اما نام برنامه "آقای رئیس جمهور است" طنزی تلخ؛پس به خنده می گوید آقا؟ خانم رئیس جمهور.
مستقل‌آنلاین توسعه پایدار بیمارستان زنان 

  

توصیه‌های رئیس مجلس به مردم و نامزدهای انتخاباترئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مشارکت پایین هیچ برنده‌ای ندارد و مردم از حق خود برای ریل‌گذاری دستگاه اجرایی کشور استفاده کنند، گفت: امروز فرصت مناسبی است که همه ما با هر سلیقه و جناح بندی سیاسی و با هر عقیده و نگرشی دست به دست هم دهیم تا به فرموده رهبر انقلاب، ایرانی قوی را بسازیم.
مثلث رئیس جمهور مجلس شورای اسلامی جوانان 

  

واکنش جهرمی به اظهارات تند فرهاد مجیدی(عکس)وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به صحبت‌های اخیر فرهاد مجیدی واکنش نشان داد.
ایلنا فرهاد مجیدی عکس پرسپولیس 

  

تعدد کاندیداهای ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد اکثر جریان‌ها به وضع موجود نگاه منتقدانه دارندنماینده تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس معتقد است تعدد و تنوع حضور جناح های سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری نشان دهنده این است که همه آن ها به آزاد بودن انتخابات ایران اعتقاد داشته و اختیارات ریاست جمهوری را برای رفع مشکلات مردم کافی می دانند.
ایلنا انتخابات ریاست جمهوری ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی 

  

این مرد نیامد؛ خاطر دلواپسان آسوده شدصفحه ثبت نام سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری روز گذشته بسته شد و محمد جواد ظریف همان طور که از دو سال قبل اعلام کرده پا به صحنه رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری نگذاشت تا خاطر دوستان دلواپس از نامزدی‌اش آسوده شود و خود را به حضور در پاستور نزدیک تر ببینند.
اقتصادنیوز انتخابات ریاست جمهوری ریاست جمهوری 

  اخبار داغ
  

بورس تهران | با ورود صندوق‌های مبتنی بر رمزارز بورس تهران تقویت میشود؟اخیراً سازمان بورس خبر داده که قرار است به‌زودی صندوق‌های پوشش ریسک و مبتنی بر رمزارزها را در بورس راه‌اندازی کند.
۵۵ آنلاین بورس تهران تهران پوشش 

  

رفت و برگشت قیمت در بازار ها/ رفتار بعدی دلاربازان و بورس بازاناقتصادنیوز: بازارها در وضعیت رفت و برگشت هستند؛ پیش بینی روزهای آینده هم در صورت رُخ ندادن رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی، نشان از دامنه مشخص تغییرات در بازارها دارد.
اقتصادنیوز قیمت 

  

فوت یک کرونایی دیگر در یزد| تست 118 نفر مثبت شدیزدـ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد از فوت یک نفر دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در یزد خبر داد.
۵۵ آنلاین درمان ویروس بیمارستان 

  

سهام قفل در صف های فروش/ چند نکته مهم درباره این روزهای بورساقتصادنیوز: معاملات بورس و فرابورس در صف های فروش قفل شده است و فعالان و تحلیلگران تداوم این روند را چندان رضایت بخش توصیف نمیکنند اما امیدواری ها همچنان در بخشی از بازار به چشم می آید.
اقتصادنیوز 

  

«بوی‌ گوشت‌ آدمیزاد» در کرونانمایش «بوی‌ گوشت‌ آدمیزاد» تا 7 خرداد ماه روی صحنه دیوار چهارم است.
برنا گوشت ماه 

  

شرکت شهروند بورسی میشود/ روغنی ها همچنان در حال افزایش نرخاقتصانیوز: شرکت شهروند از شرکت های تابعه شهرداری تهران به زودی وارد بورس میشود.
اقتصادنیوز شهروند شهرداری تهران تهران 

  

ماهیت بورس و رمزارز متفاوت است / دولت دخالت نکندبازار 12 میلیونی ارز دیجیتال در ایران باعث شده است تا بسیاری از تحلیلگران نگران تبعات سیاست هایی باش
خبرفوری دولت حوزه ارز 

  

بورس بهانه ای برای تبلیغات انتخاباتی + فیلمفضای اقتصادی کشور مدتی است که رنگ و بوی انتخاباتی گرفته و در این بین بازار سرمایه نیز به محوری برای شعارهای پوپولیسیتی نامزدهای انتخابات مبدل شده‌است.
گسترش سرمایه تبلیغات رنگ 

  

مهدی هاشمی بازیگر معروف واکسن کرونا زد +عکسواکسیناسیون سالمندان بالای 75 در بزرگترین مرکز تجمعی واکسیناسیون (ایران مال) در حال برگزاری است و در این بین مهدی هاشمی نیز واکسن کرونا دریافت کرد.
فردا عکس واکسیناسیون سالمندان 

  

این علائم جدید کرونا روی پوست ظاهر می‌شوداقتصادنیوز : محققان می‌گویند موج جدید ویروس کرونا به اندام‌های حیاتی بدن حمله می‌کند و باعث عفونت‌های پوستی می‌شود.
اقتصادنیوز پوست ویروس 

  

لغو نشست سالانه 2021 مجمع جهانی اقتصاد به دلیل کرونامسئولین مجمع جهانی اقتصاد که قرار بود نشست سال 2021 آن در ماه آگوست به میزبانی سنگاپور برگزار شود، از لغو این نشست به دلیل شیوع کرونا خبر دادند.
۵۵ آنلاین مجمع جهانی اقتصاد اقتصاد ماه 

  

جهان دچار «آپارتاید واکسن کرونا» شده استمدیر کل سازمان جهانی بهداشت دوشنبه مدعی شد دنیا وارد مرحله «آپارتاید واکسن» شده است.
اعتماد ریاست جمهوری پاریس چین 

  

تست کرونای تونی کروس مثبت اعلام شدتست کرونای تونی کروس که در چند روز اخیر به دلیل تماس با یک فرد کرونایی در قرنطینه بود، مثبت اعلام شد.
ورزش۳ تونی کروس رئال مادرید مادرید 

  

بیماران کرونایی این غذاها را در دوران نقاهت بخورنداگر درگیر کرونا شدید، فست فود، کنسرو و غذاهای سرخ شده نخورید، چرا که به دلیل افزایش جریان خون معده، خستگی شما بیشتر می‌شود.
برنا