فارس   |  سیاسی  |  

نماینده کلیمیان: عملکرد رئیسی در مبارزه با فساد موجب دلگرمی مردم شده است

نماینده کلیمیان: عملکرد رئیسی در مبارزه با فساد موجب دلگرمی مردم شده است