برنا   |  فرهنگی  |  

سیاست‌های بنیاد سینمایی فارابی در حمایت از سینمای کودک و نوجوان

به تازگی بنیاد ســینمایی فارابی بعد از برگزاری سی و دومین جشــنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان، گزارشــی از عملکرد خود منتشر کرده است.

سیاست‌های بنیاد سینمایی فارابی در حمایت از سینمای کودک و نوجوان

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ در گزارش ستاد اطلاع‌رســانی سی و دومین جشــنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان آمده است: «بنیاد ســینمایی فارابی سال‌های گذشته حضوری جدی در زمینه تولیدات سینمای کودک داشته که بخشی از این تولیدات، در سی و دومین جشنواره درخشیدند و حال مهیای اکران در ســینماهای سراسر کشور می‌شوند با این قصــد که مخاطبان زیادی را جــذب کنند. بنیاد به همراه کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان، همواره نقش عمده‌ای در حمایت از تولید و ساخت فیلم‌های سینمای کودک داشــته است. جشنواره ســی و دوم هم که چندی پیش به پایان رسید، از این قاعده مستثنا نبود و فیلم‌های تولیدی بنیاد ســینمایی فارابی و کانون توانستند در میان برگزیدگان سهم عمده‌ای داشته باشند».

فیلم‌های برتر امسال برآمده از فارابی و کانون

در میان فیلم‌های برگزیده جشــنواره سی و دوم، فیلم سینمایی «قطار آن شب» (حمیدرضا قطبی) که محصول بنیاد سینمایی فارابی است، پنج جایزه پروانه زرین بهترین فیلم کودک، جایزه ویژه یونیســف، دیپلــم افتخار بهترین بازیگــر، پروانه زرین جایزه ویژه هیئت داوران و جایزه ویژه دبیر جشــنواره را دریافت کرد. فیلم ســینمایی «بازیوو» (امیرحســین قهرایی) نیز موفق به دریافت جوایزی شد. همچنین فیلم «اقیانوس پشت پنجره» (بابک نبی‌زاده) از محصولات کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز مرکز توجه قرار گفت.

درخشش محصولات فارابی در دوره‌های گذشته

با نگاهی گذرا به دو دوره قبلی جشــنواره بین‌المللی فیلم‌های کــودکان و نوجوانان، به نــام فیلم‌هایی مانند «اســکی باز» و «ضربه فنی» که محصــولات بنیاد و کانون بوده‌انــد، برخــورد می کنیم که در میان آثــار برگزیده قرار گرفتند. فیلم «اسکی باز» (فریدون نجفی) که با مشارکت بنیاد ســینمایی فارابی تولید شد، جایزه ویژه هیئت داوران برای بهترین بازیگر کــودک، پروانه زرین بهترین کارگردانی فیلم بلند بخش بین‌الملل، جایزه ویژه هیئت داوران کودک و نوجوان بین‌الملل برای بهترین بازیگر، پروانه زرین بهترین بازیگــر (کودک) بخش بلند ســینمایی، جایزه ویژه هیئت داوران و پروانه زرین بهترین فیلم بلند سینمایی (نوجوان) را از جشنواره سی‌اُم از آن خود کرد. در سی و یکمین دوره جشــنواره نیز فیلم «ضربه فنی» (غلامرضا رمضانی) که محصول مشترک بنیاد ســینمایی فارابی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود، توانست بهترین فیلمنامه، بهترین فیلــم نوجوانان در بخش ســینمای ایران، جایزه زاون و بهترین فیلم نوجوان در بخش مسابقه‌ای را کسب کنــد. در این دوره، فیلم «تپلی و من» (حســین قناعت) از محصولات فارابی، توانســت پروانه زریــن بهترین بازیگر کــودک را از آن خــود کند. همچنین فیلــم «دوچ» (امیر مشــهدی عباس)، از تولیدات مشــترک بنیاد بــا کانون نیز توانست جایزه بهترین فیلم بخش یونیسف در سی و یکمین دوره جشنواره را از آن خود کند.

فعالیت‌های مشارکتی با سایر نهادهای مرتبط

ایــن بنیاد و کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان سبقه زیادی از گذشته تا امروز در زمینه تولیدات سینمایی برای حوزه کودک داشته است؛ اما تا همین پنج سال پیش، هیچ گاه ارتباطی جدی میان این دو مرکز شــکل نگرفت تا اینکه بنیاد سینمایی فارابی توانست مشارکت کانون را به شــکلی جدی جذب کند که در نتیجه ایــن همکاری، آثار سینمایی باکیفیتی برای کودکان تولید و به نمایش درآمد. همچنین بنیاد سینمایی فارابی در سال‌های اخیر همراهی و مشــارکت جدی و نزدیکی با وزارت آموزش و پرورش در برگزاری جشنواره فیلم رشد داشته است؛ جشنواره‌ای که با 44 سال سابقه و برگزاری 37 دوره، قدیمی‌ترین جشنواره فیلم در ایران اســت. اجرای طرح سامانه اردوی مدارس همچنین برگزاری دو دوره جشــن ملی «سیمرغ و پروانه‌ها» در ایام برگزاری جشــنواره فیلم فجــر (نمایش فیلم‌های منتخب ســینمای کودک بــرای دانش آمــوزان) از دیگر فعالیت‌های مشارکتی این بنیاد سینمایی به شمار می‌آید.

گذر بنیاد سینمایی فارابی از رویکرد جشنواره‌ای

سال‌هاست که ســینمای کودک به فیلم‌هایی درباره کــودک که تنها مختــص نمایش در جشــنواره اصفهان هستند، محدود می‌شــود. فیلم‌هایی که از قابلیت اکران برخوردار نیســتند و اگر هم رنگ پــرده نقره‌ای را به خود ببینند، در جلب مخاطبــان ناکام‌اند. حال فارابی با تغییر رویکــرد خود نگاهــی آینده محور به ســینمای کودک و نوجوان را در پیش گرفته و به دنبال آن است که فیلم‌های این حوزه تنها متمرکز بر جشــنواره فیلم کودک نباشــند بلکه بتوانند در اکران عمومی جایگاه مناسبی برای خود دســت و پا کنند. در واقع بنیاد ســعی کرده از نگاه صرف جشــنواره‌ای گذر کند و به دنبال ایجــاد جایگاهی درخور سینمای کودک در اکران عمومی است.

ارتباط گیری با مخاطب توأم با ویژگی‌های حرفه‌ای

عملکرد چند ســال اخیر بنیاد سینمایی فارابی نشان می‌دهد که این بنیاد معتقد است فیلم‌های تولیدی حوزه کودک علاوه بر داشتن ویژگی‌های فنی و هنری باید بتوانند ارتباط بیشــتری با مخاطبان برقرار کنند. حضور قهرمان، امیدبخشــی و ترویج نگاه امیدوارانه، پرهیز از سیاه نمایی، فضای فانتــزی که با تخیل کودکان و نوجوانان ســر و کار داشته باشــد و برای کودکان و نوجوانان بودند نه درباره کودکان و نوجوانان بــودن و… ازجمله ویژگی‌های مورد توجه این بنیاد برای تولید آثار ســینمایی است. فارابی با چنین رویکردی به دنبال پیشرفت و جهانی شدن سینمای کودک و نوجوان ایران است؛ سینمایی که مدت‌ها محدود به فیلم‌هایی با برچســب واقع گرایانه بــود و تنها تلخی، سیاهی و ناامیدی را به روح و روان کودکان تزریق می‌کرد. در واقع این بنیاد سینمایی حضور در جشنواره‌های خارجی را اولویت اساسی خود برای حمایت از آثار سینمایی قرار نمی‌دهد و براین اســاس فیلم‌هایی که تصویر نادرست و غیرواقعی از فرهنگ شهرها و نقاط مختلف ایران نمایش می دهند، جایی در فهرست حمایتی این سازمان نخواهند داشت.

توجه به ادبیات کودک و نوجوان و اقتباس ادبی

فارابی در جهت حفظ و معرفی فرهنگ ایرانی، توجه ویژه‌ای به حوزه ادبیات کودک و نوجوان را در ســال‌های اخیر در دســتور کار خود قرار داده اســت تا داســتان‌ها و آثــار این حــوزه منبــع قابل توجهی بــرای اقتباس آثار سینمایی باشند. به همین منظور سامانه اینترنتی «سینما قصه» را راه انــدازی کرده تا ضمن معرفی داســتان‌ها و رمان‌های مورد پســند کــودکان و نوجوانــان، فضایی را برای تهیه کنندگان ســینمای ایران مهیا کند تا با مراجعه به این سامانه بتوانند از حجم گسترده داستان‌های ایرانی جهت اقتباس ســینمایی اســتفاده کنند. البتــه فارابی از تهیه کنندگانی که تصمیم به ســاخت داستان‌های حاضر در این مجموعه داشته باشند، حمایت ویژه‌ای خواهد کرد و آثارشان را در اولویت های اصلی تولیدات سینمایی خود قرار می‌دهد.

اکرانی موفق در انتظار محصولات جدید

رویکرد جدید این بنیاد در زمینه اکران هم توانســته نتیجه مثبتی را در پی داشته باشد و فیلم‌های این حوزه در کنار ســایر فیلم‌ها رنگ پرده نقره‌ای را به خود ببینند. «ضربه فنی» فیلمی بود که ســال گذشته در سینماهای سراسر کشــور به نمایش درآمد و توانست در گیشه نیز عملکرد قابل قبولی داشته باشــد و به تازگی هم «تپلی و من» روی پرده رفته اســت که توانســته از یک میلیارد تومــان فروش گذر کند، آن هم در شــرایطی که مدارس تعطیل و فیلم‌های پرمخاطبی در حال اکران هستند که کار را برای فروش بیشتر یک فیلم کودک سخت می‌کنند.

مشارکت در تولید انیمیشن‌های پرمخاطب

بنیــاد در حوزه کــودک به انیمیشــن هم توجه بســیاری دارد کــه حاصــل آن در ســال‌های اخیر مشــارکت در ســاخت دو انیمیشــن پرمخاطــب «فیلشــاه» و «شــاهزاده روم» (هــادی محمدیان) اســت. کیفیــت این دو اثــر نظر پخش کننــدگان و خریــداران خارجــی را به حدی جلب کــرد که در بازارهای جهانی به رســانه‌های کشورهای مختلف فروخته شدند.

بنیاد سینمایی فارابی درآمد سینمای کودک   اخبار برگزیده
  

فعال شدن مکانیزم حل اختلاف نمی‌تواند مشکلی را حل کند/ آمریکا نباید از میزبانی سازمان ملل سوءاستفاده کند/ عدم صدور ویزا برای ظریف هیچ توجیهی نداشتاستاد دانشگاه پرینستون آمریکا تداوم تنش در منطقه را نگران کننده دانست و گفت: فکر نمی‌کنم فعال شدن مکانیزم حل اختلاف توسط اروپا به کاهش اختلاف‌ها منجر شود و بتواند مشکلی را حل کند. اروپا نتوانست برای برآورده شدن مناقع ایران آمریکا را قانع کند.
ایلنا ایران سازمان ملل روابط بین الملل 

  

کرونا نام ویروسی است که در کشور چین شیوع پیدا کرده و در حال گسترش در سطح جهان است.
نامه نیوز ویروس درمان چین 

  

رییس‌جمهوری آمریکا در توییتی به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه کشورمان واکنش نشان داد.
نامه نیوز دونالد ترامپ ترامپ مصاحبه 

  

سبقت در ثبت نام خودرو با دوپینگ های میلیونی (عکس)تب تند خرید و فروش خودرو از سوی شرکت های خودروسازی باعث حضور واسطه گرانی در این بازار شده است که با تبلیغ در فضای مجازی سعی می کنند از نیاز متقاضیان ثبت نام خودرو سوءاستفاده کنند.
خودروتک خودرو خودروسازان بازار خودرو 

  

فهرست نهادها وبخش‌های معاف از مالیات در ایران​اقتصادنیوز: قانون مالیات‌ مواردی همچون درآمد حاصل از مؤسسات نگهداری از معلولین ذهنی و حرکتی، تعلیم و تربیت مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، تاسیسات ایران‌گردی و جهانگردی، موقوفات، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی، فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، باشگاه‌های ورزشی و نظایر آن را از پرداخت مالیات معاف کرده است.
اقتصادنیوز سازمان اوقاف و امور خیریه سازمان تربیت بدنی مالیات 

  

قیمت خودرو هفته را چگونه آغاز کرد؟بازار خودرو این روزها تحت تاثیر عرضه قطره چکانی از سوی خودروسازان بزرگ است و به همین دلیل هم دلال ها و سفته بازان نبض قیمت خودرو را در دست گرفته اند. بازار خودرو هفته را با نوسان قیمت آغاز کرد به طوری که همزمان با افزایش ده میلیونی قیمت برخی خودروها شاهد کاهش چند میلیونی قیمت برخی دیگر از خودروها هستیم.
خودروتک قیمت خودرو خودروسازان 

  

ترامپ باید بابت آبرو ریزی عین الاسد و فریب آمریکاییان عذرخواهی کندگروه «کهنه‌سربازان جنگ‌های خارجی» آمریکا با صدور بیانیه‌ای از ترامپ خواستند بابت کوچک جلوه دادن مصدومیت نظامیان آمریکایی مستقر در پایگاه «عین الأسد»، عذرخواهی کند. کهنه‌سربازان آمریکایی: ترامپ بابت کوچک جلوه دادن مصدومیت‌های «عین الأسد» عذرخواهی کند
مثلث دونالد ترامپ ترامپ رئیس جمهور 

  

احزاب اصلاح طلب نماینده قشر متوسط به بالا هستندعلیرضا رجایی میگوید احزاب اصلاح طلب تنها نماینده قشر متوسط هستند و هیچکدام از احزاب نماینده و صدای معترضین 96 و 98 نبودند. رجایی میگوید: اصلاح طلبان رمقی برای پیکار انتخاباتی ندارند.
مستقل‌آنلاین اصلاح طلبان مجلس شورای اسلامی روزنامه 

  

استوکس با پرسپولیس امضاکرد و امشب به تهران می‌آیدمدیرعامل باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که آنتونی استوکس، مهاجم مدنظر سرخپوشان امشب به تهران می‌آید.
مملکت‌آنلاین باشگاه پرسپولیس پرسپولیس پول 

  

40 میلیون چینی در قرنطینهبدلیل افزایش مبتلایان به بیماری کرونا در چین، نهمین شهر این کشور نیز در فهرست ممنوعیت رفت و آمد قرار گرفت.
مستقل‌آنلاین درمان وزارت بهداشت مصاحبه 

  اخبار داغ
  

فروش خانه اقدسیه مانعی ندارد/ خانه اقدسیه واجد ارزش تاریخی نیست/ سرمایه‌های شهر را حبس نکنیمحسن خلیل آبادی با با بیان اینکه خانه اقدسیه موسوم به خانه شهرداران واجد ارزش تاریخی نیست، گفت: سرمایه های شهر را نباید حبس کنیم و لازم است این سرمایه ها را برای بازپیرایی مناطق جنوبی استفاده کنیم.
برنا سرمایه 

  

ارزش معاملات بورس و فرابورس به 6800 میلیارد تومان رسید+نموداراقتصادنیوز: شاخص کل بورس تهران روز گذشته به روند صعودی این روزهای خود ادامه داد و این بار با رشد 1311 واحدی (3/ 0 درصد)، به ارتفاع جدید 418 هزار واحد رسید. این مهم درحالی رقم خورد که در ابتدای معاملات این روز، شاخص سهام بیش از 5700 واحد صعودی شده بود.
اقتصادنیوز بورس تهران روزنامه تورم 

  

127 اثر منقول واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی شناخته شدجلسه شورای ملی ثبت آثار منقول با حضور معاون میراث‌فرهنگی کشور در دفتر ثبت آثار برگزار شد.
ایلنا میراث فرهنگی موزه ایران 

  

معافیت دفاتر خدمات مسافرتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزودهوزیر میراث‌فرهنگی از معافیت دفاتر خدمات مسافرتی و جهان‌گردی فعال در حوزه ورود گردشگران خارجی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خبر داد.
ایلنا مالیات مالیات بر ارزش افزوده میراث فرهنگی 

  

شرایط استفاده از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی داراییرئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس، با اشاره به موضوع معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، جزئیات آیین نامه اصلاحی آن و نحوه ارزیابی دارایی ها را تشریح کرد .
شما‌نیوز سازمان بورس و اوراق بهادار حمایت از کالای ایرانی سرمایه 

  

چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد آینده‌پژوهی ارزش‌های اجتماعیچهارمین کنفرانس ملی فرهنگ‌ سازمانی با رویکرد آینده پژوهی ارزش‌های اجتماعی و مراسم اعطای چهارمین جایزه مسئولیت‌های اجتماعی مدیریت در روز‌های 1 و 2 بهمن سال 1398 به همت انجمن مدیریت ایران و در دانشگاه خاتم برگزار شد.
شما‌نیوز بانک جهانی بازی بانک