برنا   |  فرهنگی  |  

سیاست‌های بنیاد سینمایی فارابی در حمایت از سینمای کودک و نوجوان

به تازگی بنیاد ســینمایی فارابی بعد از برگزاری سی و دومین جشــنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان، گزارشــی از عملکرد خود منتشر کرده است.

سیاست‌های بنیاد سینمایی فارابی در حمایت از سینمای کودک و نوجوان

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ در گزارش ستاد اطلاع‌رســانی سی و دومین جشــنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان آمده است: «بنیاد ســینمایی فارابی سال‌های گذشته حضوری جدی در زمینه تولیدات سینمای کودک داشته که بخشی از این تولیدات، در سی و دومین جشنواره درخشیدند و حال مهیای اکران در ســینماهای سراسر کشور می‌شوند با این قصــد که مخاطبان زیادی را جــذب کنند. بنیاد به همراه کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان، همواره نقش عمده‌ای در حمایت از تولید و ساخت فیلم‌های سینمای کودک داشــته است. جشنواره ســی و دوم هم که چندی پیش به پایان رسید، از این قاعده مستثنا نبود و فیلم‌های تولیدی بنیاد ســینمایی فارابی و کانون توانستند در میان برگزیدگان سهم عمده‌ای داشته باشند».

فیلم‌های برتر امسال برآمده از فارابی و کانون

در میان فیلم‌های برگزیده جشــنواره سی و دوم، فیلم سینمایی «قطار آن شب» (حمیدرضا قطبی) که محصول بنیاد سینمایی فارابی است، پنج جایزه پروانه زرین بهترین فیلم کودک، جایزه ویژه یونیســف، دیپلــم افتخار بهترین بازیگــر، پروانه زرین جایزه ویژه هیئت داوران و جایزه ویژه دبیر جشــنواره را دریافت کرد. فیلم ســینمایی «بازیوو» (امیرحســین قهرایی) نیز موفق به دریافت جوایزی شد. همچنین فیلم «اقیانوس پشت پنجره» (بابک نبی‌زاده) از محصولات کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز مرکز توجه قرار گفت.

درخشش محصولات فارابی در دوره‌های گذشته

با نگاهی گذرا به دو دوره قبلی جشــنواره بین‌المللی فیلم‌های کــودکان و نوجوانان، به نــام فیلم‌هایی مانند «اســکی باز» و «ضربه فنی» که محصــولات بنیاد و کانون بوده‌انــد، برخــورد می کنیم که در میان آثــار برگزیده قرار گرفتند. فیلم «اسکی باز» (فریدون نجفی) که با مشارکت بنیاد ســینمایی فارابی تولید شد، جایزه ویژه هیئت داوران برای بهترین بازیگر کــودک، پروانه زرین بهترین کارگردانی فیلم بلند بخش بین‌الملل، جایزه ویژه هیئت داوران کودک و نوجوان بین‌الملل برای بهترین بازیگر، پروانه زرین بهترین بازیگــر (کودک) بخش بلند ســینمایی، جایزه ویژه هیئت داوران و پروانه زرین بهترین فیلم بلند سینمایی (نوجوان) را از جشنواره سی‌اُم از آن خود کرد. در سی و یکمین دوره جشــنواره نیز فیلم «ضربه فنی» (غلامرضا رمضانی) که محصول مشترک بنیاد ســینمایی فارابی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود، توانست بهترین فیلمنامه، بهترین فیلــم نوجوانان در بخش ســینمای ایران، جایزه زاون و بهترین فیلم نوجوان در بخش مسابقه‌ای را کسب کنــد. در این دوره، فیلم «تپلی و من» (حســین قناعت) از محصولات فارابی، توانســت پروانه زریــن بهترین بازیگر کــودک را از آن خــود کند. همچنین فیلــم «دوچ» (امیر مشــهدی عباس)، از تولیدات مشــترک بنیاد بــا کانون نیز توانست جایزه بهترین فیلم بخش یونیسف در سی و یکمین دوره جشنواره را از آن خود کند.

فعالیت‌های مشارکتی با سایر نهادهای مرتبط

ایــن بنیاد و کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان سبقه زیادی از گذشته تا امروز در زمینه تولیدات سینمایی برای حوزه کودک داشته است؛ اما تا همین پنج سال پیش، هیچ گاه ارتباطی جدی میان این دو مرکز شــکل نگرفت تا اینکه بنیاد سینمایی فارابی توانست مشارکت کانون را به شــکلی جدی جذب کند که در نتیجه ایــن همکاری، آثار سینمایی باکیفیتی برای کودکان تولید و به نمایش درآمد. همچنین بنیاد سینمایی فارابی در سال‌های اخیر همراهی و مشــارکت جدی و نزدیکی با وزارت آموزش و پرورش در برگزاری جشنواره فیلم رشد داشته است؛ جشنواره‌ای که با 44 سال سابقه و برگزاری 37 دوره، قدیمی‌ترین جشنواره فیلم در ایران اســت. اجرای طرح سامانه اردوی مدارس همچنین برگزاری دو دوره جشــن ملی «سیمرغ و پروانه‌ها» در ایام برگزاری جشــنواره فیلم فجــر (نمایش فیلم‌های منتخب ســینمای کودک بــرای دانش آمــوزان) از دیگر فعالیت‌های مشارکتی این بنیاد سینمایی به شمار می‌آید.

گذر بنیاد سینمایی فارابی از رویکرد جشنواره‌ای

سال‌هاست که ســینمای کودک به فیلم‌هایی درباره کــودک که تنها مختــص نمایش در جشــنواره اصفهان هستند، محدود می‌شــود. فیلم‌هایی که از قابلیت اکران برخوردار نیســتند و اگر هم رنگ پــرده نقره‌ای را به خود ببینند، در جلب مخاطبــان ناکام‌اند. حال فارابی با تغییر رویکــرد خود نگاهــی آینده محور به ســینمای کودک و نوجوان را در پیش گرفته و به دنبال آن است که فیلم‌های این حوزه تنها متمرکز بر جشــنواره فیلم کودک نباشــند بلکه بتوانند در اکران عمومی جایگاه مناسبی برای خود دســت و پا کنند. در واقع بنیاد ســعی کرده از نگاه صرف جشــنواره‌ای گذر کند و به دنبال ایجــاد جایگاهی درخور سینمای کودک در اکران عمومی است.

ارتباط گیری با مخاطب توأم با ویژگی‌های حرفه‌ای

عملکرد چند ســال اخیر بنیاد سینمایی فارابی نشان می‌دهد که این بنیاد معتقد است فیلم‌های تولیدی حوزه کودک علاوه بر داشتن ویژگی‌های فنی و هنری باید بتوانند ارتباط بیشــتری با مخاطبان برقرار کنند. حضور قهرمان، امیدبخشــی و ترویج نگاه امیدوارانه، پرهیز از سیاه نمایی، فضای فانتــزی که با تخیل کودکان و نوجوانان ســر و کار داشته باشــد و برای کودکان و نوجوانان بودند نه درباره کودکان و نوجوانان بــودن و… ازجمله ویژگی‌های مورد توجه این بنیاد برای تولید آثار ســینمایی است. فارابی با چنین رویکردی به دنبال پیشرفت و جهانی شدن سینمای کودک و نوجوان ایران است؛ سینمایی که مدت‌ها محدود به فیلم‌هایی با برچســب واقع گرایانه بــود و تنها تلخی، سیاهی و ناامیدی را به روح و روان کودکان تزریق می‌کرد. در واقع این بنیاد سینمایی حضور در جشنواره‌های خارجی را اولویت اساسی خود برای حمایت از آثار سینمایی قرار نمی‌دهد و براین اســاس فیلم‌هایی که تصویر نادرست و غیرواقعی از فرهنگ شهرها و نقاط مختلف ایران نمایش می دهند، جایی در فهرست حمایتی این سازمان نخواهند داشت.

توجه به ادبیات کودک و نوجوان و اقتباس ادبی

فارابی در جهت حفظ و معرفی فرهنگ ایرانی، توجه ویژه‌ای به حوزه ادبیات کودک و نوجوان را در ســال‌های اخیر در دســتور کار خود قرار داده اســت تا داســتان‌ها و آثــار این حــوزه منبــع قابل توجهی بــرای اقتباس آثار سینمایی باشند. به همین منظور سامانه اینترنتی «سینما قصه» را راه انــدازی کرده تا ضمن معرفی داســتان‌ها و رمان‌های مورد پســند کــودکان و نوجوانــان، فضایی را برای تهیه کنندگان ســینمای ایران مهیا کند تا با مراجعه به این سامانه بتوانند از حجم گسترده داستان‌های ایرانی جهت اقتباس ســینمایی اســتفاده کنند. البتــه فارابی از تهیه کنندگانی که تصمیم به ســاخت داستان‌های حاضر در این مجموعه داشته باشند، حمایت ویژه‌ای خواهد کرد و آثارشان را در اولویت های اصلی تولیدات سینمایی خود قرار می‌دهد.

اکرانی موفق در انتظار محصولات جدید

رویکرد جدید این بنیاد در زمینه اکران هم توانســته نتیجه مثبتی را در پی داشته باشد و فیلم‌های این حوزه در کنار ســایر فیلم‌ها رنگ پرده نقره‌ای را به خود ببینند. «ضربه فنی» فیلمی بود که ســال گذشته در سینماهای سراسر کشــور به نمایش درآمد و توانست در گیشه نیز عملکرد قابل قبولی داشته باشــد و به تازگی هم «تپلی و من» روی پرده رفته اســت که توانســته از یک میلیارد تومــان فروش گذر کند، آن هم در شــرایطی که مدارس تعطیل و فیلم‌های پرمخاطبی در حال اکران هستند که کار را برای فروش بیشتر یک فیلم کودک سخت می‌کنند.

مشارکت در تولید انیمیشن‌های پرمخاطب

بنیــاد در حوزه کــودک به انیمیشــن هم توجه بســیاری دارد کــه حاصــل آن در ســال‌های اخیر مشــارکت در ســاخت دو انیمیشــن پرمخاطــب «فیلشــاه» و «شــاهزاده روم» (هــادی محمدیان) اســت. کیفیــت این دو اثــر نظر پخش کننــدگان و خریــداران خارجــی را به حدی جلب کــرد که در بازارهای جهانی به رســانه‌های کشورهای مختلف فروخته شدند.

بنیاد سینمایی فارابی درآمد سینمای کودک   اخبار برگزیده
  

حواشی پیرامون خانواده نعمت‌زاده که از شرکت‌داری آنان آغاز شده بود، زمانی اوج گرفت که رسانه‌های مختلف خبری منتشر کردند که داماد نعمت‌زاده به عنوان نماینده کمیسر ژنرال دولت ایران در اکسپو میلان 2015 معرفی شده بود.
نامه نیوز حسن روحانی جمهوری اسلامی ایران خاورمیانه 

  

جزئیات فوت کودک 8 ساله در ورزشگاه آزادی (عکس)با وجود گذشت چند ساعت از فوت کودت 8 ساله در ورزشگاه آزادی هنوز اطلاعیه رسمی در این خصوص صادر نشده است.
ایلنا فوتبال ورزشگاه آزادی ورزشگاه 

  

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای صبح امروز (سه‌شنبه) با اشاره به هوشیاری عمیق و تحسین‌برانگیز مردم در مقابل توطئه‌های دشمنان در چهار دهه گذشته، تنها راه علاج مشکلات کشور را تکیه به مردم و جوانان و جدی گرفتن ظرفیت‌های داخلی دانستند.
نامه نیوز رهبر انقلاب موفقیت جمهوری اسلامی ایران 

  

واکنش انصاری‌فرد به بازگشت برانکومدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: با کالدرون لیگ را ادامه خواهیم داد و حضور برانکو در پرسپولیس به پایان رسیده است.
شما‌نیوز انصاری فرد برانکو باشگاه پرسپولیس 

  

بازداشت پیمانکار ورزشگاه آزادی پس از مرگ کودک 8 سالهرییس پلیس پیشگیری پایتخت از بازداشت پیمانکار نصاب داربست در ورزشگاه آزادی که به دلیل این خطا در عملکرد، مرگ پسر 8 ساله در این ورزشگاه را به دنبال داشت، خبر داد.
شما‌نیوز بازداشت ورزشگاه آزادی ورزشگاه 

  

شرمن خبر داد :بررسی یک طرح در سنا که تایید می‌کند ترامپ مجوز جنگ با ایران را نداردنماینده ارشد دولت اوباما در زمان مذاکرات هسته‌ای گفت که سنای آمریکا در حال بررسی طرحی است که تایید می‌کند ترامپ مجوز جنگ با ایران را ندارد.
مثلث کنگره آمریکا صادرات نفت سنا 

  

ترامپ: دنبال جنگ با ایران نیستم> اما برای جنگ آماده‌ام چون مظنون حمله به عربستان استاقتصادنیوز: ترامپ گفت که آمریکا بدنبال جنگ با ایران نیست اگرچه برای آن آماده است.
اقتصادنیوز ترامپ جنگ ایران 

  

حضور بانوان در ورزشگاه مشکل شرعی داردسید مصطفی هاشمی‌طبا: از بعد از انقلاب مخالفت‌ها با ورود زنان به ورزشگاه‌ها شروع شد و دلیلی اصلی هم مخالفت علما با این موضوع بود. آنها می‌گویند بانوان از نظر شرعی نمی‌توانند نگاه نامحرم به ورزشگاه‌ها داشته باشند. در حقیقت در درجه اول موضوع مذهبی است و در درجه بعد بحث مناسب نبودن محیط مطرح می‌شود. دیدگاه‌های فقهی به مسئله وجود دارد...
مستقل‌آنلاین ورود زنان به ورزشگاه ورزشگاه مصطفی هاشمی طبا 

  

مراوده بانکی تهران و مسکو با پیام رسان روسی برقرار شدرئیس کل بانک مرکزی خبر داد، ارتباط بانکی ایران و روسیه از طریق پیام رسان روسی و سپام بانک مرکزی بدون نیاز به سویفت برقرار شده است.
مثلث تهران مسکو پول 

  

بنزین گران شدحملات پهپادی علیه تاسیسات نفتی عربستان سعودی معادل پنج درصد از عرضه جهانی را مختل کرد و در معاملات روز دوشنبه، قیمت‌های نفت را حداکثر 20 درصد بالا برد. آمریکایی‌ها به خصوص مردم کالیفرنیا پس از حملاتی که علیه تاسیسات نفتی عربستان سعودی صورت گرفت احتمالا با قیمت‌های بالاتر بنزین روبرو می‌شوند.
مستقل‌آنلاین بنزین عربستان قیمت 

  اخبار داغ
  

لوئیس سوارز 4 سال است که نتوانسته در بازی های خارج از خانه لیگ قهرمانان برای بارسا گلزنی کند.
ورزش۳ دورتموند بازی بارسا 

  

کم آبی دلیل اصلی سردردروزانه افراد از طریق عرق کردن و ادرار، آب زیادی را از بدن دفع می‌کنند، آن‌ها با نوشیدن مایعات می‌توانند آبی را که بدن ازدست‌ داده‌اند را جایگزین کنند؛ ولی گاهی ممکن است بدن نتواند آن مقدار آبی که ازدست ‌داده را دوباره دریافت کند و این باعث کم‌آبی بدن می‌شود.
مستقل‌آنلاین ورزش کودکان پوست 

  

قیمت خودروهای سایپا امروز 98/06/26|پراید باز هم ارزان شدگزارش امروز قیمت خودرو حکایت از روند کاهشی قیمت تعدادی از محصولات شرکت خودروسازی سایپا در بازار دارد.
تسنیم قیمت سایپا خودرو 

  

گوشی سه دوربینه ارزان با باتری قدرتمندشرکت اینفینیکس که به خاطر عرضه گوشی‌های ارزان قیمت با امکانات مناسب شهرت دارد، گوشی جدیدی با دوربین
خبرفوری باتری قیمت دوربین 

  

سکه چقدر ارزان شد؟اقتصادنیوز؛ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز (سه شنبه) در بازار آزاد تهران با افت حدود 15 هزار تومانی به نرخ چهار میلیون و 15 هزار تومان فروخته شد.
اقتصادنیوز تهران بهار دلار 

  

صعود آرام قیمت ارزقیمت ارز نسبت به روز گذشته اندکی با افزایش همراه بوده است.
خبرفوری قیمت ارز قیمت ارز 

  

گران‌ترین و ارزان‌ترین محصولات سبزی و صیفی امروز میادین میوه و تره‌بار/ میزان تغییر قیمت نسبت به نیمه ماه‌جاری+ جدولسازمان میادین میوه و تره‌بار آخرین قیمت مصوب پرمصرف‌ترین محصولات سبزی و صیفی را اعلام کرد. در بین این محصولات هر کیلوگرم سیر خشک ممتاز با قیمت 8 هزار و 800 تومان گران‌ترین و خیار سالادی و کلیم سفید هر یک با قیمت یک هزار و 500 تومان ارزان‌ترین این محصولات هستند.
ایلنا جدول قیمت ماه