سارکوزی به همدستی با جنایتکاران متهم شد

سارکوزی به همدستی با جنایتکاران متهم شد