بازدید اعضاء شورای قضایی از مرکز نوآوری صنعتی پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری