کی یف در معرض تخلیه قرار گرفت

اقتصدنیوز: بخش هایی از پایتخت اوکراین به دلیل تداوم مشکل قطع برق در آستانه تخلیه قرار دارند.