مثلث   |  سیاسی  |  

خبر خوش سازمان جهانی بهداشت درباره کرونا

«تدروس آدهانوم» مدیرکل سازمان جهانی بهداشت گفت: ما نشانه های دلگرم کننده ای در زمینه کاهش همه گیری کرونا می بینیم اما هنوز نتایج مختلفی در سطح جهان وجود دارد.