ایرنا   |  اقتصادی  |  

زمین‌های استیجاری رزن کانون ضایعات کشت زیر پلاستیکی است

زمین‌های استیجاری رزن کانون ضایعات کشت زیر پلاستیکی است