راه‌های پیشگیری از کرونا پس از دریافت واکسن

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان این‌که واکسـن کرونا بـه میـزان بالایی از ابتلا بـه بیم

راه‌های پیشگیری از کرونا پس از دریافت واکسن

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان این‌که واکسـن کرونا بـه میـزان بالایی از ابتلا بـه بیماری کرونا پیشـگیری می‌کنـد، افزود: با این حال باید تـا مدتی بعد از دریافت واکسن، اصـول فاصله گـذاری اجتماعی رعایت شود.

دکتر عباسعلی درستی گفت: تمامی واکسـن‌هـای کرونای موجـود در کشـور، بایـد در دو نوبت تزریـق شـوند که فاصله دو نوبـت تزریق هـم معمولا بین چهـار هفته تا سه ماه اسـت. پس تـا زمان دریافت هـر دو نوبـت واکسن، بدن در برابر بیماری چندان مقـاوم نخواهد بود.

وی افزود: وقتی واکسـن وارد بدن می‌شـود، سیسـتم ایمنـی را تحریک می‌کنـد و سپس با تحریک و واکنـش سیسـتم ایمنی، مقاومـت بدن در مقابل ویـروس کرونا افزایـش می‌یابد. بـرای این‌کـه ایـن واکنش به طـور کامـل در بـدن ایجاد شـود هم باید حداقل دو هفتـه از نوبـت دوم تزریـق گذشـته باشـد.

وی متذکر شد: تـا دو هفته پـس از دریافت نوبت دوم واکسـن باید همـه اصول فاصله گـذاری اجتماعی، زدن ماسـک، شسـتن دسـت و ... به طـور کامل رعایت شود. البته اثربخشـی واکسـن بـرای جلوگیـری از بیمـاری 100 درصد نیسـت، یعنـی فـردی که واکسـن دریافت کرده هـم ممکن اسـت به بیمـاری کرونـا مبتلا شود و آن را بـه دیگران انتقـال دهد.

درستی با بیان این‌که احتمال بیماری شـدید و مرگ در افراد واکسـن زده بسـیار کمتـر از دیگران اسـت، گفت: هر چـه تعداد افرادی که واکسـن می‌زنند بیشـتر شـود، مقاومـت جامعـه در برابـر ویـروس کرونـا افزایـش خواهد یافت.

وی در خصوص خطرات و عوارض واکسن کرونا نیز اظهار کرد: تمامی واکسن‌ها با روش‌های پیچیده علمی و نظارت‌های دقیق تولید شده و در مطالعه‌های بالینی، بی خطری و اثربخشی آن‌ها دقیقا بررسی می‌شود که بر این اساس میزان خطر و عوارض برای گیرندگان به کمترین میزان خود می‌رسد.

وی افزود: فواید واکسیناسیون کرونای در حفظ سلامت، صدها برابر بیشتر از عوارض احتمالی آن و نیز خطر ابتلا به کووید 19 است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان این‌که واکسن، سیستم ایمنی بدن انسان را تحریک می‌کند و در نتیجه می‌تواند سبب بروز برخی واکنش‌های ناخواسته و یا عوارض شود، اظهار کرد: شایع ترین عوارض پس از تزریق واکسن، علائمی چون درد، قرمزی و سفتی مختصر محل تزریق، تب، احساس خستگی، درد و کوفتگی بدن گزارش شده است که خوشبختانه این عوارض معمولا زودگذر هستند و خودبخود بهبود پیدا می‌کنند، با این حال در موارد بسیار نادر هم ممکن است برخی مشکلات و علائم، شدیدتر دیده شوند و تعدادی از آن‌ها به دلیل واکسن باشند.

وی افزود: اگـــر افراد پـــس از تزریـــق واکســـن کوویـــد 19 بـــه علائم موضعـــی یـــا تـــب و بـــدن درد شـــدید دچـــار شده و یـــا اگـــر ایـــن عـــوارض بیشـــتر از سه روز ادامـــه یابد، باید حتمـــا بـــه پزشـــک و یـــا پایگاه‌هـــای واکسیناســـیون مراجعـــه کنند.

وی ادامه داد: بازرسان مراکز بهداشت و یـــا پایـــگاه‌های واکسیناســـیون، آمـــاده پاســـخگویی بـــه ســـوالات و ارائـــه راهنمایی‌هـــا و خدمـــات لازم هســـتند؛ هم‌چنین افراد می‌توانند در صـــورت رویارویـــی بـــا عـــوارض جانبـــی، آن‌هـــا را در بخـــش ثبـــت عـــوارض جانبـــی ســـامانه salamat.gov.ir یادداشت کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان این‌که واکسـن کرونا بـه میـزان بالایی از ابتلا بـه بیماری کرونا پیشـگیری می‌کنـد، افزود: با این حال باید تـا مدتی بعد از دریافت واکسن، اصـول فاصله گـذاری اجتماعی رعایت شود.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com) اجتماعی/ سلامت 23 خرداد 1400 - 16:38

دکتر عباسعلی درستی گفت: تمامی واکسـن‌هـای کرونای موجـود در کشـور، بایـد در دو نوبت تزریـق شـوند که فاصله دو نوبـت تزریق هـم معمولا بین چهـار هفته تا سه ماه اسـت. پس تـا زمان دریافت هـر دو نوبـت واکسن، بدن در برابر بیماری چندان مقـاوم نخواهد بود.

وی افزود: وقتی واکسـن وارد بدن می‌شـود، سیسـتم ایمنـی را تحریک می‌کنـد و سپس با تحریک و واکنـش سیسـتم ایمنی، مقاومـت بدن در مقابل ویـروس کرونا افزایـش می‌یابد. بـرای این‌کـه ایـن واکنش به طـور کامـل در بـدن ایجاد شـود هم باید حداقل دو هفتـه از نوبـت دوم تزریـق گذشـته باشـد.

وی متذکر شد: تـا دو هفته پـس از دریافت نوبت دوم واکسـن باید همـه اصول فاصله گـذاری اجتماعی، زدن ماسـک، شسـتن دسـت و ... به طـور کامل رعایت شود. البته اثربخشـی واکسـن بـرای جلوگیـری از بیمـاری 100 درصد نیسـت، یعنـی فـردی که واکسـن دریافت کرده هـم ممکن اسـت به بیمـاری کرونـا مبتلا شود و آن را بـه دیگران انتقـال دهد.

درستی با بیان این‌که احتمال بیماری شـدید و مرگ در افراد واکسـن زده بسـیار کمتـر از دیگران اسـت، گفت: هر چـه تعداد افرادی که واکسـن می‌زنند بیشـتر شـود، مقاومـت جامعـه در برابـر ویـروس کرونـا افزایـش خواهد یافت.

وی در خصوص خطرات و عوارض واکسن کرونا نیز اظهار کرد: تمامی واکسن‌ها با روش‌های پیچیده علمی و نظارت‌های دقیق تولید شده و در مطالعه‌های بالینی، بی خطری و اثربخشی آن‌ها دقیقا بررسی می‌شود که بر این اساس میزان خطر و عوارض برای گیرندگان به کمترین میزان خود می‌رسد.

وی افزود: فواید واکسیناسیون کرونای در حفظ سلامت، صدها برابر بیشتر از عوارض احتمالی آن و نیز خطر ابتلا به کووید 19 است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان این‌که واکسن، سیستم ایمنی بدن انسان را تحریک می‌کند و در نتیجه می‌تواند سبب بروز برخی واکنش‌های ناخواسته و یا عوارض شود، اظهار کرد: شایع ترین عوارض پس از تزریق واکسن، علائمی چون درد، قرمزی و سفتی مختصر محل تزریق، تب، احساس خستگی، درد و کوفتگی بدن گزارش شده است که خوشبختانه این عوارض معمولا زودگذر هستند و خودبخود بهبود پیدا می‌کنند، با این حال در موارد بسیار نادر هم ممکن است برخی مشکلات و علائم، شدیدتر دیده شوند و تعدادی از آن‌ها به دلیل واکسن باشند.

وی افزود: اگـــر افراد پـــس از تزریـــق واکســـن کوویـــد 19 بـــه علائم موضعـــی یـــا تـــب و بـــدن درد شـــدید دچـــار شده و یـــا اگـــر ایـــن عـــوارض بیشـــتر از سه روز ادامـــه یابد، باید حتمـــا بـــه پزشـــک و یـــا پایگاه‌هـــای واکسیناســـیون مراجعـــه کنند.

وی ادامه داد: بازرسان مراکز بهداشت و یـــا پایـــگاه‌های واکسیناســـیون، آمـــاده پاســـخگویی بـــه ســـوالات و ارائـــه راهنمایی‌هـــا و خدمـــات لازم هســـتند؛ هم‌چنین افراد می‌توانند در صـــورت رویارویـــی بـــا عـــوارض جانبـــی، آن‌هـــا را در بخـــش ثبـــت عـــوارض جانبـــی ســـامانه salamat.gov.ir یادداشت کنند.

تبریز واکسیناسیون بدن انسان   اخبار برگزیده
  

تصویری متفاوت از گروه موزیک مراسم تنفیذ رییسیتصویری از گروه موزیک مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری دور از صحنه و‌ در بالکن‌حسینیه امام خمینی با اجرای سازهای مختلفی از قبیل «ویلون» و «ویلون سل» را مشاهده می کنید.
۵۵ آنلاین ریاست جمهوری امام خمینی 

  

سرنوشت علی لاریجانی چه می شود؟باشگاه خبرنگاران/ نماینده مجلس دهم درباره تغییرات در جریانات سیاسی کشور توضیحاتی ارائه داد.
نامه نیوز علی لاریجانی مجلس دهم خودرو 

  

میهمانان مراسم تحلیف چه کسانی هستند؟یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت:ده‌ها شخصیت سیاسی و پارلمانی، منطقه و جهانی در مراسم تحلیف رئیس جمهوری اسلامی ایران شرکت خواهند کرد.
ایلنا هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان 

  

«راز سر به مهر»؛‌ روایتی قابل انتشار از مذاکراتی که منتهی به برجام شدوزیر امور خارجه کشورمان در صفحه اینستاگرام خود از انتشار مجموعه کتاب «راز سر به مهر» خبر داد.
ایلنا اینستاگرام محمدجواد ظریف ایران 

  

احتمال بررسی کابینه دولت رییسی در مجلس از شنبهسلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس: اگر فردا کابینه به مجلس معرفی شود احتمالا جلسه رأی اعتماد به اعضای کابینه در صحن مجلس از روز شنبه 23 مرداد آغاز و تا سه‌شنبه 26 مرداد ادامه پیدا کند./ خانه ملت
فردا دولت 

  

مسائل فوری دولت رئیسی چیست؟حجت الاسلام رئیسی در مراسم تنفیذ گفت: مسئله کسری بودجه، مسئله ثبات بازار بورس، کنترل گرانی و تورم، مسئله کرونا و مسائل دیگری که شناخته شده و راهکارهای آن هم اندیشیده شده است. به دولت دوازدهم خسته نباشید می گویم اما کارهایی مهمی وجود دارد که امروز در پیش روی دولت سیزدهم است.
مستقل‌آنلاین دولت دوازدهم دولت کسری بودجه 

  

شروع طوفانی بورس با رشد 16000 واحدی شاخص/ خودرویی ها همچنان در مدار ریزشدر شروع معاملات بازار سرمایه شاخص کل بورس معاملات را طوفانی آغاز کرد و با رشد 16 هزار و 900 واحدی در ارتفاع یک میلیون و 392 هزار واحد قرار گرفت.
اقتصادنیوز شاخص سرمایه 

  

جزئیات جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت در مجلستسنیم/ عضو هیئت رئیسه مجلس از افزایش تعداد جلسات علنی مجلس برای تسریع بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور، در صورت نیاز خبر داد.
مثلث رئیس جمهور کار بهاره رهنما 

  

سورپرایز جنجالی یحیی برای هواداران پرسپولیس!وحید امیری ستاره با اخلاق پرسپولیس در آستانه تمدید قرارداد با این باشگاه قرار دارد.
خانه فوتبال پرسپولیس وحید امیری ستاره 

  

لابی قالیباف، قوی‌ترین لابی استنظر قالیباف در انتخاب شهردار آینده و برای شورای شهر حائز اهمیت بوده و گزینه‌هایی که برای بررسی‌های نهایی انتخاب می‌شوند بدون نظرخواهی از ایشان نخواهد بود.
مستقل‌آنلاین ریاست جمهوری شهرداری تهران شورای شهر تهران 

  

حذف شرایط فروش از 3 خودرو / مکانیسم قیمت جور قرعه کشی خودرو را کشیددر آخرین طرح فروش اعلام شده از سوی سایپا میزان ثبت نام برای چند خودرو کمتر از ظرفیت در نظر گرفته شده بود. به نظر می رسد این کاهش تقاضا موجب شده تا زمینه برای برداشته شدن شرط و شروط ثبت نام خودرو برای تعدادی از خودروها برداشته شود.
خودروتک خودروسازان بازار خودرو ایران خودرو 

  

پناهیان: روحانی خائن است/ چه کسی حاضر است او را محاکمه کند؟یک از تئوریسین های نیروهای انقلاب گفت: به زودی جشن پایان دولت روحانی را خواهیم گرفت، دولتی که من هنوز یک سؤال دارم و آن اینکه آیا آقای روحانی نمی‌دانست که نمی‌شود به غرب اعتماد کرد؟ یا می‌دانست؟ اگر می دانست خائن است.
نامه نیوز حسن روحانی استقلال مشاور 

  

رشد 2300 واحدی بورس تهران/ سرخپوشی خودرویی ها در روز سبز بورسدر شروع معاملات بازار سرمایه شاخص کل بورس سبزپوش شد و با رشد 2300 واحدی در ارتفاع یک میلیون و 360 هزار واحد قرار گرفت.
اقتصادنیوز بورس تهران تهران سرمایه 

  

احتمال تعطیلی دو هفته‌ای کشوروزیر بهداشت در نامه‌ای به مقام معظم رهبری درخواست تعطیلی دو هفته‌ای کشور را داده بود و دیروز ایشان از رئیس‌جمهور خواستند این موضوع در ستاد ملی کرونا بررسی شود. حالا این ستاد اعلام کرده که پیشنهاد تعطیلی دو هفته‌ای امروز بررسی می‌شود.
فردا درمان تهران رئیس جمهور 

  

امکان توقف اعمال اصل 85 بر طرح حمایت از حقوق کاربران وجود دارد/ همکاری در حوزه اینترنت را در تفاهنامه ایران و چین ندیدم/ منشاء طرح حمایت از کاربران، خارج از مجلس استسخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی، گفت: طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی بیرون از مجلس پخت و پز شده است، به خاطر همین ما اصرار داشتیم که حداقل اصل هشتاد و پنجی نشود و به مجلس بیاید در کمیسیون‌های اصلی و فرعی رسیدگی شود.
ایلنا اصل 44 مخابرات خبرنگار 

  اخبار داغ
  

پیش بینی وضعیت بورس در دولت رییسیاقتصادنیوز : عمر دولت دوازدهم به پایان رسید و دولت سیزدهم در حالی بر صندلی پاستور تکیه زده است که رئیس جمهوری جدید بارها بر به تعادل رسیدن بازار سرمایه تاکید کرده است. در این راستا یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که اگر دولت اقداماتی را در زمینه سیاست خارجی و همچنین کسری بودجه انجام ندهد، وضعیت بازار سرمایه نیز چندان مطلوب نخواهد بود.
اقتصادنیوز دولت دوازدهم دولت بودجه 

  

معاملات بورس در پایان هفته دوم مرداددر هفته اخیر میانگین ارزش معاملات خرد بورس 6 هزار و 482 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین رشد 19 درصدی داشته است.
اقتصادنیوز 

  

وضعیت اسفناک بیمارستان‌ها در پیک پنجم کرونا و نبودن تخت خالی/ توصیه به برگزاری مجازی مراسم "محرم"یک فوق تخصص بیماری‌های عفونی، وضعیت فعلی بیمارستان‌ها را در پیک پنجم کرونا اسفناک دانست و گفت: باید
خبرفوری بیمارستان وزارت بهداشت تلویزیون 

  

بررسی بورس در هفته دوم مرداددر هفته اخیر میانگین ارزش معاملات خرد بورس 6 هزار و 482 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین رشد 19 درصدی داشته است.
گسترش خودرو جدول سهام 

  

لطف جالب کرونا به مادران باردار!یک مطالعه جدید که در کانادا انجام شد، نشان می‌دهد که در سال اول شیوع بیماری همه‌گیری کرونا، زایمان‌های زودهنگام یا مرده زایی وجود نداشته است.
گسترش بارداری کانادا زایمان 

  

کرونا حداقل تا نیم‌قرن بخش لاینفک ادبیات خواهد بودکرونا حداقل تا نیم‌قرن بخش لاینفک ادبیات خواهد بود، چون این ویروس نه‌تنها ذهن که گاهی جسم افراد را به خودش درگیر کرده است.
ایبنا ادبیات ویروس ذهن 

  

محیطبان ها وجنگلبان ها علیه کرونا واکسینه می شوندسلامت نیوز: سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی با انتشار یک نامه درباره اضافه شدن محیط بان ها و جنگل بان ها به مشمولان برنامه دریافت واکسن کرونا خبر داد...
سلامت‌نیوز سلامت درمان محیط بان 

  

بورس های سبز جهان!بیشتر شاخص های مهم بورسی جهان صعودی شدند.
گسترش بورس های آسیایی بورس نیویورک بورس لندن 

  

کشورهای ثروتمند جهان به دوز سوم واکسن کرونا چشم دارند!+جزییاتکشورهای پیشرفته‌ای چون آلمان و فرانسه با نادیده گرفتن درخواست سازمان جهانی بهداشت برای فراهم کردن امکان واکسیناسیون افراد بیشتری در سراسر جهان، در تلاش هستند تا مصونیت شهروندان خود را در برابر کووید–19 افزایش دهند.
برنا ثروتمند آلمان واکسیناسیون 

  

در یکی از بدترین شرایط اپیدمی کرونا هستیم/واکسیناسیون راه حل اصلی استاقتصادنیوز: معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به قرارگرفتن کشور در یکی از بدترین شرایط اپیدمی کرونا گفت: راه اصلی رفع این اوضاع، انجام واکسیناسیون در کشور است.
اقتصادنیوز واکسیناسیون وزارت بهداشت 

  

پیش بینی وضعیت بورس در دولت رئیسییک کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت بورس در دولت سید ابراهیم رئیسی توضیحاتی داد.
اقتصادنیوز دولت سرمایه 

  

خطر کرونا طولانی در کودکان کمتر استنتایج یک بررسی نشان می دهد: خطر ابتلا به کووید طولانی در کودکان کمتر است.
خبرفوری کودکان خانواده سلامت 

  

صعود شاخص های مهم بورسی جهاناقتصادنیوز: بیشتر شاخص‌های مهم بورسی جهان روند صعودی پیدا کردند. صندوق بین المللی پول هم در گزارش تازه‌ای اعلام کرد که تسریع در روند واکسیناسیون کشورها، بهترین خبر برای اقتصاد جهانی است.
اقتصادنیوز شاخص صندوق بین المللی پول پول