تحقق تولید در محلی امن و آرام

با توجه به ظرفیتهای مناسب منطقه ویژه خلیج فارس به دلیل همجواری با تنگه هرمز و نزدیکی به کشورهای حوزه خلیج فارس، توسعه زیرساختهای این منطقه میتواند منجر به جذب بسیاری از سرمایهگذاران بخشهای مختلف صنعتی و معدنی شود. بنابراین در دورهای که تحریمها علیه کشور به بالاترین حد ممکن رسیدهاند، توسعه منطقه ویژه خلیج فارس در راستای جذب سرمایهگذاران خرد و کلان ضرورت دارد.

تحقق تولید در محلی امن و آرام

به گزارش شمانیوز به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه خلیج فارس؛ در این راستا با محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن، گفت وگو کرده ایم که مشروح آن در ادامه آمده است.

 

چه پتانسیلها و ظرفیتهایی در منطقه ویژه خلیج فارس برای ایجاد شرایط مطلوب تولید صنایع معدنی از جمله فولاد و آلومینیوم وجود دارد؟   ایده ایجاد مناطق ویژه اقتصادی از همان دوران سازندگی در دهه هفتاد شمسی به نحوی تعریف شده بود که بتوانیم با روانسازی اقتصادی، با نگاهی واقعبینانه، زمینه واردات محصولات صنایع مختلف را به سمت رقابتی شدن محصولات داخلی سوق دهیم و این مسئله ارتباط مستقیمی با تولید محصولات مختلف داخلی داشت. در واقع، هدف از رقابتی شدن این بود که محصولات ما بتوانند در بازارهای مصرف سایر کشورهای دنیا نیز به طور ویژه رقابت داشته باشد. این مولفهها ازجمله موارد مهم و به نوعی نگاه عمده سیاست کلان داخلی به مناطق ویژه اقتصادی در کل کشور است.   در این میان، منطقه ویژه خلیج فارس از مناطق مهم کشور محسوب میشود که همراستا با سیاستهای اقتصاد کلان کشور، در جنوب ایران تاسیس شد تا بتواند مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف را با ایجاد زیرساختهای مناسب تامین و همچنین بستری مناسب را برای صادرات محصولات این صنایع فراهم کند. بنابراین منطقه ویژه خلیج فارس در دو حوزه داخلی و خارجی میتواند فعال عمل کند. حوزه داخلی برای بهره بردن از پتانسیل نیروی انسانی برای رسیدن به ارزشافزودهای تلاش میکند که بتواند بازارهای مصرف داخلی و خارجی را به توازن پرسود برساند و بخش خارجی نیز امکان مرتفعسازی فقدانهای تکنولوژیکی کشور در کنار تامین برخی مواد اولیه مورد نیاز را به وجود میآورد. یکی از دلایل عمده توسعه صنعت آلومینیوم، بهخصوص در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، ارزان بودن انرژی مورد استفاده در فرایند تولید است. بنابراین در منطقهای که علاوه بر زیرساختهای وارداتی و صادراتی، زمین و انرژی ارزان را نیز در اختیار شرکتها میگذارد، توسعه صنایع معدنی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.   منطقه ویژه خلیج فارس، با توجه به ظرفیتهای کلانی که در اختیار دارد، میتواند در زمینه جذب سرمایه‎گذار خارجی عملکرد خوبی داشته باشد. در مناطق ویژه، بهخصوص منطقه ویژه خلیج فارس، تا میتوانیم باید انگیزه سرمایهگذاری سرمایهگذاران (بهخصوص خارجیها) را به هر طریقی بالا ببریم تا فضای رقابتی تولید بیش از پیش در کشور نمایان شود.

 

طرح تولید 10 میلیون تنی فولاد به چه زیرساختهایی نیاز دارد؟ تولید فولاد، طبق سند چشمانداز 1404، باید به رقمی حدود 55 میلیون تن افزایش پیدا کند. بر اساس این برنامه، منطقه ویژه خلیج فارس، با توجه به پتانسیلهای موجود و حضور شرکتهای بزرگ فولادی در این منطقه، به عنوان محل تحقق تولید 10 میلیون تن فولاد انتخاب شده است. صادرات مازاد تولید داخل در سال 1404 ازجمله موارد بسیار مهمی است که باید در برنامهریزیها مورد توجه قرار بگیرد. سؤال اول این است: مصرف داخلی فولاد، در صورت رونق پروژههای عمرانی و...، به چه میزان افزایش پیدا خواهد کرد؟ بررسیها نشان میدهد که مصرف داخلی فولاد به 35 میلیون تن خواهد رسید؛ بنابراین مازاد مصرف را باید به سایر کشورها صادر کنیم. اما از کجا و به کجا؟ اگر این موارد را در کنار ایجاد سایر زیرساختهای لازم لحاظ کنیم، بدون تردید به این نتیجه میرسیم که منطقه ویژه خلیج فارس میتواند ویژگیها و شرایط فوقالعاده خاص و مطلوبی را برای صنعت فولاد به ارمغان بیاورد.

 

منطقه ویژه خلیج فارس در زمینه توسعه صادرات کشور چه نقشی را میتواند ایفا کند؟ چارچوب مناطق ویژه بر اساس تسهیل شرایط سرمایهگذاری در راستای صادرات و واردات محصولات مختلف تعریف شده است. وقتی منطقه ویژه خلیج فارس بتواند در زمینه صادرات تسهیلات ویژهای شامل زیرساختهای مناسب و معافیتهای منحصربهفرد نسبت به سایر مناطق را ارائه دهد، بدون تردید در فعالسازی ظرفیتهای بالقوه صادارتی کشور نیز سهیم خواهد بود. اگر هدف ما توسعه همهجانبه صادرات باشد، در دورانی که تحریمها به شدیدترین حد خود رسیدهاند، با تسهیل شرایط صادراتی کشور، حتما رونق و گشایشهای اقتصادی نیز به وجود میآید. بنابراین منطقه ویژه خلیج فارس، با تمرکز بر این مبانی، میتواند علاوه بر جذب سرمایهگذاران داخلی، زمینه شکوفایی اقتصادی کشور، بهخصوص منطقه هرمزگان را در کنار بالفعل شدن توان شرکتهای جدید صادراتی به وجود آورد.

 

در چند سال اخیر، عملکرد منطقه ویژه خلیج فارس در جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی چگونه بوده است؟ اغلب مناطق ویژه اقتصادی کشور در جذب سرمایهگذار داخلی و بهخصوص سرمایهگذار خارجی عملکرد مناسبی نداشتهاند، ولی منطقه ویژه خلیج فارس عملکرد نسبتا مناسبی نسبت به سایر مناطق از خود به نمایش گذاشته است. انتظارات جامعه اقتصادی فراتر از عملکردهای کوتاهمدت است. ما برای جذب سرمایهگذار داخلی و خارجیِ موفق نیاز به ساختارهای لازم در این زمینه داریم. در زمانی که تحریمهای بینالمللی به صورت شبکهای کشور ما را حلقه کردهاند، نباید انتظار داشته باشیم که با وجود محدودیتهای داخلی، سرمایهگذار خارجی به محلهای سرمایهگذاری داخلی همچون منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ورود پیدا کند. با این حال، ایجاد منطقه ویژه خلیج فارس یک نوع سرمایهگذاری است که اصولا پایه و زیرساخت آن توسط دولت بنا شده و در بسیاری از موارد عملکرد خوبی را در این زمینه از خود به ثبت رسانده است.

 

برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در منطقه ویژه خلیج فارس چه جذابیتهایی وجود دارد؟ اگر پیشفرض ما این باشد که مناطق ویژه دارای ویژگیهای خاصی برای صادرات و واردات مواد اولیه هستند، قطعا میتواند منافعی برای تولید داخلی داشته باشد و در این میان، بخش خصوصی یک گزینه بالقوه شناخته میشود. خوشبختانه منطقه ویژه خلیج فارس، بر خلاف برخی مناطق ویژه دیگر که تنها به یک انبار ورود مواد اولیه به داخل کشور تبدیل شدهاند، با تکیه بر ویژگیهای منحصربهفرد همجواری با دریا، توانسته است بهخوبی در زمینه جذب سرمایهگذار بخش خصوصی عمل کند که نمونه آن شرکت مادکوش است. بهعلاوه، اگر این منطقه بر جذب سرمایهگذار خارجی نیز تمرکز کند، بدون تردید شاهد پویایی هرچه بیشتر آن در کنار ایجاد ارزش افزوده مضاعف برای کشور خواهیم بود. در واقع، اگر بپذیریم که مناطق ویژه میتوانند به عنوان یک منطقه گمرکی عمل کنند که در کنار تامین بخشی از نیازهای کشور، به صادرات محصولات مختلف نیز اهتمام بورزند، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، به سبب همجواری با کشورهای حاشیه این خلیج، میتواند به تامینکننده و صادرکننده نخست خلیج فارس تبدیل شود. بنابراین، در صورت جذب سرمایهگذار بخش خصوصی یا خارجی، در آیندهای نزدیک میتوان شاهده تبدیل این منطقه به قطب اقتصادی خلیج فارس بود.

 

عملکرد مدیریت منطقه ویژه خلیج فارس را طی چند سال اخیر چگونه ارزیابی می‎کنید؟ با توجه به تشدید تحریمها در این سالها و همچنین شیوع ویروس کرونا در سال اخیر، عملکرد مدیریت منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس مثبت ارزیابی میشود. اگر معیار ما برای موفقیت یک گروه مدیریتی، راهبری قابل قبول در میان بحرانها باشد، به نظر میرسد که مدیریت منطقه اقتصادی خلیج فارس، در دل بحرانهای موجود که بخش عمده آن متاثر از شرایط جهانی است، بهخوبی توانسته است که راهبری خردمندانه همراه با توسعه را به کار بگیرد تا علاوه بر پیشگیری از خسارتهای احتمالی ناشی از بحرانها، توسعه زیرساختهای منطقه ویژه خلیج فارس را برای جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی پیگیری کند. بهترین عملکرد برای مدیریت مناطق ویژه، تسهیل امر سرمایهگذاری است. مدیریت منطقه ویژه خلیج فارس، با روحیه همکاری و همراهیای که در این مجموعه وجود دارد، بهخوبی توانسته است زمینه روانسازی جذب سرمایهگذار را برای توسعه منطقه هرمزگان و کل کشور به وجود آورد و این خود بهتنهایی یک دستاورد قابل قبول محسوب میشود.

تولید دولت فولاد   اخبار برگزیده
  

رایزنی وزاری خارجه ایران و آذربایجان مسائل دوجانبه و شرایط پسا جنگ قره‌باغ محوروزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان بصورت ویدئو کنفرانس آخرین تحولات روابط دو جانبه و شرایط پسا جنگ در منطقه را بررسی کردند.
ایلنا ایران جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی 

  

گزارش قالیباف از راهکارهای چهارگانه نجات اقتصادی + فیلمقالیباف از اقدامات مجلس در خصوص راهکارهای چهارگانۀ اقتصادی گزارشی ارائه کرد.
گسترش رهبر انقلاب کسری بودجه بودجه 

  

درخواست بی‌شرمانه آل سعود از آژانس بین المللی انرژی اتمیایسنا/ عربستان سعودی از آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست کرد که بازرسی های خود برای کشف ''فعالیت‌های غیرصلح آمیز هسته‌ای'' ایران را افزایش دهد.
مثلث دبی آژانس بین المللی انرژی اتمی انرژی 

  

گفت‌وگوی سخنگوی وزارت خارجه با حامد کرزایسخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با «حامد کرزای»، رئیس جمهور سابق افغانستان دیدار و رایزنی کرد .
ایلنا سخنگوی وزارت امور خارجه وزارت خارجه کرزای 

  

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان، سند راهبردی بین ایران و افغانستان را یکی از اسناد خیلی مهم در روابط دو کشور عنوان و تاکید کرد: گفت‌وگوها میان تهران و کابل درباره سند راهبردی در ابعاد مختلف پیشرفت‌های زیادی داشته است.
نامه نیوز وزارت خارجه واشنگتن جمهوری اسلامی ایران 

  

«طرح شفافیت آرا» در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس به تصویب رسیدطرح شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس بررسی و تصویب و گزارش آن برای رسیدگی به صحن علنی پارلمان ارسال شده تا در دستورکار پارلمان قرار گیرد.
۵۵ آنلاین رایانه 

  

پایانِ سبز هفته پرنوسان بورسشاخص کل بورس در روز چهارشنبه 10 هزار واحد رشد کرد تا هفته پرنوسان را صعودی به پایان ببرد.
اقتصادنیوز بورس تهران شاخص ایران خودرو 

  

این افراد وام یک میلیونی و بسته معیشتی 100 تومانی دریافت می کنندحامد شمس رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره جزئیات مشمولان بسته معیشتی 100 هزار تومانی و وام یک میلیون تومانی، اظهار کرد: مشمولان بسته معیشتی دولت که شغل و درآمد ثابت ندارند مشمول این طرح هستند.
مستقل‌آنلاین وام بودجه دولت 

  

خبر خوب معاون وزیر بهداشت برای بیماران کرونایی + جزئیاتقاسم جان‌بابایی صبح امروز در بازدید از بیمارستان بهشتی کاشان از بستری بیماران به صورت خانوادگی در این بیمارستان ابراز تاسف کرد و اظهار داشت:
مستقل‌آنلاین بیمارستان کاشان وام 

  

امروز مرز مقاومت قیمت پراید سرانجام شکستقیمت پراید پس نزدیک به دو ماه و نیم بار دیگر به زیر 100 میلیون تومان بازگشت.
خودروتک قیمت ماه خودرو 

  

خدا را شکر عادل رفت!«خدا را شکر عادل رفت و فوتبال ایران عمق پیدا کرد. خدا را شکر دیگر کسی به کسی بدوبیراه نمی‌گوید. خدا را شکر همه دارند حرمت هم را نگه می‌دارند!»
مملکت‌آنلاین ایران شکر روزنامه 

  

ریزش عجیب و غریب قیمت خودرو / روند کاهشی ادامه داردروند کاهش قیمت خودرو در چند هفته اخیر به گونه ای شده است که اکنون می توان با قاطعیت گفت در یک موج ریزش قیمت خودرو قرار گرفته ایم. موج ریزشی که به نظر می رسد فعلا قصد فروکش کردن ندارد.
خودروتک خودرو بازار خودرو تولید 

  

برخی آمریکایی‌ها نگران احتمال کمک سیاسی پوتین به ترامپ جهت بقا در قدرت هستند. به هر حال نباید فراموش کرد که هنگام ایجاد یک بحران داخلی، این مقامات خارجی هستند که نقش تعیین‌کننده پیدا می‌کنند.
نامه نیوز دموکرات فضای مجازی ولادیمیر پوتین 

  

اتخاذ رویکرد درست آمریکا در قبال برجام برای بهبود شرایط پرتنش فعلیوزیر امور خارجه فرانسه اتخاذ رویکرد درست از سوی آمریکا در قبال برجام را در بهبود شرایط پرتنش فعلی مناسب دانست.
ایلنا فرانسه 

  

آخرین وضعیت تولید واکسن کرونا در کشور/ بررسی طرح مشترک بسیج و وزارت بهداشت در خصوص مهار کووید 19 در کمیسیون بهداشتسخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: آخرین وضعیت تولید واکسن کرونا در کشور در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت .
ایلنا تولید درمان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 

  اخبار داغ
  

ترامپ از تحویل واکسن کرونا از هفته آینده خبر دادرئیس جمهور آمریکا گفت که تحویل واکسن کرونا از هفته آینده آغاز خواهد شد و کادر درمانی و سالخوردگان در اولویت هستند.
اقتصادنیوز دونالد ترامپ ترامپ رئیس جمهور 

  

بهترین زمان مراجعه به پزشک برای بیماری کروناچه موقع است؟برخی افراد به علت مراجعه بی دلیل ممکن است خود را در معرض خطر بیشتر قرار دهند و بعضی هم ممکن است با مراجعه دیرهنگام با بیماری شدیدتری مواجه شوند، به همین دلیل زمان مناسب برای مراجعه به پزشک از اهمیت بسیاری برخوردار است.
برنا پزشک 

  

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به آغاز استفاده از کیت‌های تشخیص فوری کرونا در استان خوزستان به زودی، بر لزوم همراهی مردم در رعایت قواعد قرنطینه تاکید کرد.
نامه نیوز اهواز فضای مجازی الناز شاکردوست 

  

علائم هشدار کرونا را جدی بگیریدعلایم اصلی ویروس کووید 19 در فازهای مختلف بیماری را که یک متخصص طب اورژانس تشریح کرده است، بشناسید.
اقتصادنیوز ویروس درمان اورژانس 

  

نقاهتگاه‌های جدید بیماران کرونایی را بشناسیدپس از اعلام آمادگی 50 هتل جهانگردی و هتل‌های بنیاد مستضعفان، فهرست هتل‌های یک، دو و سه ستاره بخش خصوصی نیز برای تبدیل به نقاهتگاه بیماران کرونا به وزارت بهداشت، داده شد.
اقتصادنیوز ایران میراث فرهنگی قرارداد 

  

خانم گل فصل گذشته فوتبال ایران از شرایط اسف‌بار تیم‌های بانوان می‌گوید و تاکید دارد شرایط موجود آنها را از کرونا نمی‌ترساند.
ورزش۳ اتوبوس فوتبال ایران 

  

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: واکسن ایرانی کرونا تا 2 هفته آینده وارد فاز انسانی می‌شود.
نامه نیوز الناز شاکردوست دورهمی جدول 

  

تفاوت علائم گوارشی کرونا با مسمومیت چیست؟در تحقیق اخیر در حدود یک‌چهارم از بیماران علائم گوارشی بیماری کووید 19 مانند اسهال و سایر علائم گوارشی را بروز دادند، این علائم در موارد خفیف کووید 19 دیده می‌شد.
برنا مسمومیت 

  

کارشناسان انجمن طبی آمریکا عوارض جانبی واکسن‌های آمریکاییModerna و Pfizerرا برشمردند.
صراط دارو 

  

تاثیر مریم گلی در بهبود کرونا/عدم تایید آثار درمانی رمدسیویر به گزارش خبرنگار مهر، مهم‌ترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند: داروی «رمدسیویر» برای درمان کووید 19 مناسب نیست طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، داروی ضدویروسی رمدسیور نباید برای درمان بیماران کووید 19 استفاده شود. تأثیر ترکیبات موجود در پوست انار در پیشگیری از کووید 19 محققان دانشگاه گیاهان دارویی صربستان دریافتند فیتوشیمیایی های…
مهر درمان سازمان بهداشت جهانی خبرنگار 

  

روش آسان جلوگیری از کرونای شدیددانشمندان به تازگی اعلام کردند می توان با یک اقدام ساده مانع از ابتلا به کرونای شدید شد.
اقتصادنیوز اقتصاد ویروس ماسک 

  

چرا بیماران کرونایی مبتلا به دیابت و یا بیماری قلبی دچار مرگ و میر بیشتری می‌شوند؟محققان آکادمی علوم پزشکی نظامی چین نقش کلسترول در عفونت کروناویروس را بررسی کرده و می‌گویند وجود کلس
خبرفوری دیابت کلسترول ویروس