" میدان دوّم "

یادداشت وارده/علی حیدری؛ عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی

" میدان دوّم "

طی روزهای اخیر و متعاقب درز یک فایل صوتی در فضای رسانه ای و سیاسی، گفتمان دوگانه ای شکل گرفته است تحت عنوان "میدان" و "دیپلماسی" یا بهتر بگوئیم "میدان" و "قوه مجریه" و نقطه نظراتی پیرامون این موضوع مطرح شده و می شود. البته اگر "میدان" را تعریف یک عمق استراتژیک در خارج از مرزهای جغرافیایی کشور بدانیم، این مساله یک امر معمول در دنیا است و بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، چند قرن است که برای خود "میدان" خارج از مرزهای جغرافیایی تعریف نموده و میلیاردها دلار یا روبل یا یوان و ... برای این میدان هزینه می کنند و چه بسا برای تعریف این میدان ها به کشورهای همسایه و یا حتی هم قاره ای خود اکتفا ننموده و قاره ها و کراّت دیگر را نیز شامل میدان خودمی نمایند. و امّا غرض از این ورود نوشتار به مباحث سیاسی این دوگانه "دیپلماسی و میدان" یا "دولت و میدان" نیست. بلکه هدف از این نوشتار تعریف یک "میدان دوم" است که از نظر حوزه عمل وحیطه اثر در جهت عکس "میدان اول" قرار دارد. عمق استراتژیک این "میدان دوم" شامل نقاط مرزی و محلات فقیرنشین، محروم، دور افتاده، آسیب خیز، پرخطر، حاشیه نشین، بافت فرسوده و تاریخی و ... است. عمق استراتژیک "میدان اول" از بیرون نقاط مرزی به سمت کشورهای همسایه، منطقه و ... امتداد می یابد، ولی عمق استراتژیک "میدان دوم" از درون نقاط مرزی به داخل کشور و تا دور افتاده ترین مناطق کشور را شامل می شود.

 

همانطور که توفیق "میدان اول" می تواند به دوام و قوام امنیت ملی و بین المللی و ثبات کشور بیانجامد و به کمک قوه مجریه و سایر قوا بیاید، بنظر می رسد توفیق در "میدان دوم" نیز می تواند هم به دولت و دیپلماسی کمک کند و هم به "میدان اول "کمک کند و یاری رساند و عدم توفیق در "میدان دوم" می تواند به عدم توفیق "میدان اول"، "دولت" و "دیپلماسی" بیانجامد.

 

پر واضح است که فقر (غذایی، آموزشی، بیمه ای ، سکونتی و ... ) و نابرابری و یا حتی احساس آنها، بیکاری، آسیب های اجتماعی، عدم برخورداری از حداقل زندگی، عدم توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی و اولیه، کاهش شدید قدرت خرید و ... می تواند بر نقش‎ها و کارکردهای دولت و دیپلماسی و میدان تاثیر بگذارد. بهر تقدیر وقتی نیروهای اجرایی (قوه مجریه و ابواب جمعی دیپلماسی) و نیروهای نظامی (میدان) در مواجهه و منازعه با خارج از مرزها روبرو هستند، علی القاعده بایستی خیالشان از پشت سر و پشت جبهه راحت و آسوده باشد.

 

چه بسا فقدان یک نظام متمرکز فراگیر و چند لایه تامین اجتماعی و عدم تامین نیازهای اساسی و اولیه مردم بطور اعم و گروهها و اقشار هدف بطور اخص و بویژه بروز نا اطمینانی نسبت به آینده و سرنوشت معیشت، سلامت و ... سرپرست خانواده و افراد تحت تکفل، او می تواند به ایجاد زمینه یارگیری خاص و موردی دشمنان در داخل کشور بیانجامد که به جاسوسی، خرابکاری، نشت امنیتی و ... منجر می شود و در سطح عام تر و کلی تر می تواند به یارگیری عام از سوی دشمنان و کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی و یا اعتراض، اغتشاش و شورش اجتماعی منجر گردد.

 

البته این موضوع از منظر فردی هم مصداق دارد و انسانها نیز برای بقا و دوام خود و مواجهه با مخاطرات و پدیده های محیطی نیازمند تامین نیازهای اولیه خود هستند و اگر نتوانند نیازهای فیزیولوژیک و اولیه خود را برآورده سازند در ادامه حیات و یا مقابله با دشمنان دچار مشکلات جدی شده و حیات آنها به مخاطره می افتد. و طبیعتاً فردی که دچار فقر غذایی و سوء تغذیه است و برای تامین حداقل کالری مورد نیاز، دچار عسر و حرج باشد علی القاعده از نظر تندرستی جسمی، روحی و روانی، دچار نقصان و کاستی است و از چنین فردی نمی توان انتظار داشت که بخوبی بتواند به مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و یا معنوی بپردازد و به اهداف متعالی بیاندیشد. یا برای تامین سطوح بالاتر سلسله مراتب نیازها (احترام و...) تلاش کند.

 

به بیان دیگر " تکافی دنیوی" مقدمه و پیشنیاز "تکافی معنوی" است و همانطور که در بیانیه گام دوم و الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت آمده است "اگر چه اقتصاد هدف نیست ولی وسیله و ابزاری برای رسیدن به اهداف معنوی و متعالی تر است". نتیجه آنکه اولاً تامین "کف حمایتهای اجتماعی"، براساس مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار (ILO) و اتحادیه بین المللی تامین‎اجتماعی (ISSA) پذیرفته شده جمهوری اسلامی ایران جزو وظایف ذاتی دولتها می باشد، ثانیاً این امر در اصول 3، 21، 29 و 43 قانون اساسی عینیت یافته است و بموجب این اصول، تامین نیازهای اساسی و اولیه، رفع فقر و محرومیت و برخورداری از تامین اجتماعی، حق مردم و تکلیف دولت می باشد. ثالثاً از منظر آموزه های اسلامی – ایرانی نیز اماره ها و گزاره‎های زیادی وجود دارد که تامین حد کفاف و برقراری تکافل اجتماعی و توازن اجتماعی جزو وظایف دولت اسلامی است و این موضوع ارتباطی به نحله های فکری، سیاسی و ایدئولوژیک ندارد و اصل موضوع ضرورت تامین و تضمین حداقل‎ها و نیازهای اساسی و اولیه مردم از سوی دولت ها در سطح بین المللی مورد اجماع رای و اتفاق نظر است.

 

آنچه که در عمل اتفاق افتاده است، بهر تقدیر در ادوار گذشته دولت های مختلف نتوانسته اند به توفیق کامل در ایفای این وظیفه ذاتی و ماموریت قانونی خویش دست یابند و متاسفانه معضل فقر، نا برابری، آسیب اجتماعی، ناهنجاری های اجتماعی، بیکاری، فقر آموزشی (محرومیت از تحصیل)، فقر سکونتی (فقدان مسکن ملکی یا استیجاری مناسب)، فقر غذایی و سوء تغذیه، فقر بیمه ای (عدم پوشش بیمه پایه بازنشستگی و بیکاری و ...) در کشور ریشه کن نشده است و بعضاً با جلوه های بارز و فاحش فقر مواجه هستیم.

 

این نقیصه یعنی عدم ریشه کنی فقر، نابرابری، محرومیت و آسیب اجتماعی در محلات خاصی از شهرها، رخ می نماید و محلاتی که طی ادوار مختلف و از منظرهای گوناگون و با توجه به نوع نگاه دستگاه اجرایی تهیه کننده گزارش با عناوین و نامهای متفاوتی در ارتباط با آنها بکار گرفته می شود نظیر محلات فقیرنشین، محروم، حاشیه نشین، سکونتگاههای غیررسمی، آسیب خیز، پر خطر، خارج از محدوده، بافت فرسوده، بافت تاریخی و ... که در هر حال، وجه بارز این محلات ظهور و بروز چهره های فاحش فقر و آسیب است و جولانگاهی هستند برای آسیب دیدگان متجاهر و متاسفانه در کنار هم قرار گرفتن افراد نسبتاً توانمند و افراد فقیر و فرودست و افراد آسیب دیده که بصورت پراکنده در این قبیل محلات حضور دارند، بسیاری از ساکنین به مرور زمان در تله فقر و آسیب گرفتار شده و اسفبارتر اینکه فقر و آسیب در این خانواده ها نسلی و چرخه ای می شود و دچار یک دور تسلسل قهقرایی برای سقوط به مدارج پائین تر می شویم.

 

نتیجه آنکه با توجه به عدم توفیق دولت ها در این عرصه بنظر می رسد در کنار "میدان اول" که به تهدیدات خارجی می‎پردازد یک "میدان دوم" هم ایجاد شود برای پرداختن به مساله فقر و آسیب اجتماعی و این مجاهدت مومنانه بایستی با تکیه بر توان و ظرفیت های مردمی صورت پذیرد.

 

مخلص کلام اینکه، محلات موصوف که براساس برخی مطالعات و برآوردی به 2020 محله در سطح کشور می رسد عرصه مبارزه میدان دوم است و بایستی برای نجات این محلات ، طرحی نو در انداخت و سامانی نوین فراهم آورد تا با استفاده از ظرفیت های مردمی و داوطلبانه و تلفیق و هم افزایی سه عنصر"مسجد" ، "مدرسه" و "بازار" در کنار استفاده حداکثری از ظرفیت ها، اعتبارت و امکانات دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی ذیربط و ذیمدخل براساس وظایف و ماموریتهای ذاتی با رویکرد اجتماع محور و محله محور (فرد ، خانواده، همسایه ، هم محلی) نسبت به توانمندسازی و بازآفرینی اجتماعی و اقتصادی این محلات اقدام نمود.

 

امری که طی دو سال گذشته در محله هرندی (دروازه غار) تهران با راهبری و هدایت جناب آقای دکتر علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و محوریت سازمان داوطلبان هلال احمر و تشریک مساعی سایر دستگاهها و نهادها به انجام رسید و در حال تعمیم و تسری به محلات قلعه میر (بهارستان)، امامزاده یحیی، جوادیه، شیوا و فرحزاد (با محوریت کمیته امداد)، پامنار، شوش و مظاهری (با محوریت بنیاد برکت)، باغ آذری (با محوریت سازمان بهزیستی)، کوثر(با محوریت شهرداری) و امامزاده قاسم (با محوریت اوقاف) می باشد و همچنین به محلاتی در شهرهای همدان، زاهدان، مشهد و قم نیز در حال تعمیم می باشد و بر همین اساس "طرح تحول محلات کشور " (2020) نیز کلید خورده است.

 

تجربه محلی هرندی تهران نشان داد که می توان با اعتزام، جدیت، ممارست و مجاهدت و حضور در میدان عمل، از طریق جلب مشارکت و هم افزایی مردمی و نهادی و بهره گیری از ظرفیت ها، امکانات و اعتبارات موجود و برقراری سامان نوین (حل و فصل و حل و عقد مسائل) می توان در تحول محلات مشکل دار توفیق یافت.

 

بنظر می رسد شکل دهی "میدان دوم " (مبارزه با فقر ، نابرابری، آسیب و ... ) و توجه به عمق استراتژیک درونی کشور، می تواند یکی از اهداف و شعارها و برنامه های انتخاباتی در کارزار پیش رو باشد چرا که اگر مشکلات این محلات با رویکرد توانمندسازی، توسعه متوازن  و چند ساحتی، بازآفرینی اقتصادی و اجتماعی، بازاجتماعی شدن فقرا و آسیب دیدگان (ایجاد زمینه بازگشت به محیط خانواده ، کار و جامعه) ، کارآفرینی و کارگستری، بصورت اجتماع محور و محله محور انجام شود و در فرایند تحقق این هدف "کار برای مردم" ، " کار با مردم" و "کار توسط مردم" انجام شود ، می توان امیدوار بود که بسیاری از معضلات مبتلابه جامعه در حوزه فقر و آسیب اجتماعی مرتفع گردد. و بایستی به کاندیداهای ریاست جمهوری گفت "این گوی و این میدان". ایدون باد.

 

 

دولت مشهد کمیته امداد   اخبار برگزیده
  

ویدئو| مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا به کجا رسید؟مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در وین اکنون به کجا رسیده است؟
مثلث ایران ایران و آمریکا وین 

  

کاندیداهایی که برنامه‌های خود را به جبهه اصلاحات ایران ارائه دادند/ جلسه گفت‌و‌گو و ارائه برنامه کاندیداها ادامه داردسخنگوی جبهه اصلاحات ایران گفت: تاکنون آقایان مصطفی تاجزاده، محمود صادقی، مسعود پزشکیان، محمد شریعتمداری، محمد صدر، محسن هاشمی، صادق خرازی، عباس آخوندی و مصطفی کواکبیان و همچنین خانم‌ها شهیندخت مولاوردی و زهرا شجاعی برنامه‌های خود را ارائه و به پرسش‌های اعضای مجمع عمومی پاسخ دادند.
ایلنا ایران صادق خرازی عباس آخوندی 

  

مصوبه جدید شورای نگهبان ، نه شرعی است نه حقوقی و سیاسیعباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:متنی که از سوی شورای نگهبان ابلاغ شد، اتفاق نادری در تاریخ 42 سال پس از انقلاب بود. به نظرم خودشان نیز خوب می‌دانند که این متن واجد اعتبار حقوقی نیست و به هیچ‌وجه الزام‌آور برای وزارت کشور و هیچ مرجع دیگری نیست. در نتیجه برای توجیه آن به نکاتی اشاره کردند که چیزی جز ادعای فوق را ثابت نمی‌کند.
۵۵ آنلاین شورای نگهبان انتخابات ریاست جمهوری ریاست جمهوری 

  

بررسی تاثیر ردصلاحیت‌های گسترده داوطلبان شوراها بر رفتار انتخاباتی شهروندانعضو شورای عالی استان‌ها معتقد است با ردصلاحیت‌های گسترده کاندیداهای شوراها و خالی ماندن برخی صندلی‌ها در برخی از شهرها، متاسفانه بخشی از مردم عملا در انتخابات شرکت نمی‌کنند و انگیزه مشارکت شهروندان به طور حتم کاهش خواهد یافت.
ایلنا شوراهای شهر خبرنگار شورای نگهبان 

  

اصرار خودروسازان به افزایش بیشتر قیمت خودروبا وجود تصویب افزایش 10 درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو، ظاهراً خودروسازان به افزایش 9 درصدی قیمت محصولاتشان رضایت نداده و در حال نامه نگاری و رایزنی برای آزادسازی قیمت خودرو هستند.
خودروتک خودروسازان بهره وری افزایش قیمت 

  

احمدی‌نژاد: مسئولین خودشان واکسن زده‌اند خیالشان راحت استمن احتمال می‌دهم مسئولین کشور خودشان واکسن زده‌اند. خیالشان راحت است. خیلی نگران مردم نیستند. سوز و گدازی نمی‌بینیم. آدم بگوید روزی 450 نفر فوت می‌کنند، خیلی راحت. هیچ تغییری در روش‌ها و منش‌ها داده نمی‌شود. این امر فضای ذهنی و روحی مردم را سخت می‌کند.
مستقل‌آنلاین احمدی نژاد دولت دهم مترو 

  

جزئیات جدید از ترور سردار سلیمانی/ چه کسانی تلفن حاج قاسم را ردیابی کردند؟سه تیم تک‌تیرانداز خود را در فاصله 500 تا 800 متر دورتر از "منطقه ترور" مستقر کرده بودند، که همان جاده ورودی به فرودگاه بود، و به نحوی قرار گرفته بودند تا هدف خود را هنگام خروج از فرودگاه در یک مثلث احاطه کنند.
اقتصادنیوز سردار سلیمانی تلفن جاده 

  

افشاگری سنگین پرسپولیسی ها علیه زردها+جزئیات بیشترتیم سپاهان در سال 1350 با هدایت محمود یاوری در برابر پرسپولیس قدرتمند آن زمان با نتیجه تحقیرآمیز 6 بر صفر شکست خورد.
خانه فوتبال بهاره رهنما فوتبال بازی 

  

توئیت جدید ظریف: بایدن باید تصمیم بگیردوزیر خارجه کشورمان تصریح کرد: رئیس جمهور بایدن باید تصمیم بگیرد که آیا ایالات متحده به بی‌قانونی ادامه خواهد داد و یا به قانون پایبند می‌شود.
فردا رئیس جمهور وین قانون 

  

اعلام پیش فروش سایپا با شاهین و 4 خودرو دیگر + مبالغ پیش پرداختسایپا برنامه پیش فروش خود به مناسبت عید سعید فطر را اعلام کرد. در این پیش فروش خودرو شاهین و 4 محصول دیگر سایپا عرضه شده است.
خودروتک سایپا خودرو خودروسازان 

  

ظریف روی مین رفتبه جهت بررسی دو مشکل عمده انتخابات یعنی رد صلاحیت‌ها و میزان مشارکت گفتگو کردیم با منصور حقیقت پور فعال سیاسی اصولگرا و نماینده مجلس نهم که مشروح آن را می‌خوانیم:
مستقل‌آنلاین دولت سردار سلیمانی رئیس جمهور 

  

تذکر رهبری به معنای نادیده گرفتن ظرفیت ظریف نیست/ پشت پرده افشای فایل صوتی باید مشخص شود/ جریان رقیب بدنبال ناامیدی اصلاح‌طلبان استیک عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: سخنان رهبری درباره برخی از گفته‌های وزیر امورخارجه به معنای این نیست که آقای ظریف مهره سوخته است.
ایلنا محمدجواد ظریف اصلاح طلبان مجلس شورای اسلامی 

  

ظریف شناخته‌شده ترین رقیب جدی جریان اصولگرا است/ اصولگرایان به اجماع نخواهند رسید/ عملکرد شورای نگهبان مشخص می‌کند مشارکت چگونه باشدیک کنشگر سیاسی اصوگرا فضای انتخاباتی جریان‌‌های سیاسی کشور را مورد بررسی قرار داد و میزان مشارکت را وابسته به عملکر شورای نگهبان دانست.
ایلنا اصولگرایان انتخابات ریاست جمهوری ریاست جمهوری 

  

آغاز فروش اقساطی محصولات MVM با پیش پرداخت 30 درصدطرح جدید فروش اقساطی محصولات ام وی ام شرکت مدیران خودرو ویژه ماه اردیبهشت ماه آغاز شد.
خودروتک خودرو ماه ایران 

  

متن عجیب ارسالی به واتس آپ استقلالی‌ها+جزئیات بیشتر را بخوانیداستقلال نماینده پرقدرت کشورمان با اقتدار صدرنشین گروه خود در آسیا شد اما باز هم کادرفنی این تیم، آبی پوشان را ممنوع المصاحبه کرد!
خانه فوتبال مصاحبه کعبه فرهاد مجیدی 

  اخبار داغ
  

اعلام جزئیات جشنواره جهانی فیلم فجر/کرونا بازار فیلم را مجازی کردنشست خبری سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری محمدمهدی عسگرپور آغاز شد.
اعتماد موسیقی فیلم ایران سینمای ایران 

  

افزایش بی‌سابقه تعداد مبتلایان کرونا در ژاپنتلویزیون ژاپن روز یکشنبه اعلام کرد: توکیو 1121 مبتلای جدید داشت که برای نخستین بار از اول ماه مه، از سطح هزار نفر فراتر رفته است. تعداد مبتلایان بدحال در پایتخت 71 نفر بود که 2 نفر از روز قبل بیشتر است.
اعتماد ژاپن تلویزیون ماه 

  

خطر سهام عدالت برای بورسنایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس طی گفتگویی اعلام کرد، آیین‌نامه آزاد‌سازی سهام عدالت می‌تواند آینده بورس را متلاطم کند.
گسترش سهام عدالت سهام بورس تهران 

  

قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز یکشنبه 1400/02/19بازار امروز شاهد افت قیمت سکه امامی است که به 9,494,000 (نه میلیون و چهارصد و نود و چهار هزار) تومان رسید.
اقتصادنیوز قیمت 

  

مبتلایان کرونای هندی و آفریقای جنوبی در قرنطینه خانگی!سلامت نیوز:چند روز پیش وزیر بهداشت با اعلام وضعیت ورود موتاسیون های ویروس کرونا به کشور یک فضای نگران کننده احتمالی را برای روزهای پیش رو ترسیم کرد...
سلامت‌نیوز روزنامه ایران ارومیه روزنامه 

  

سارق 100 دوز واکسن کرونا دستگیر شدبه گفته مقام‌های محلی، مردی به اتهام دزدیدن 100 شیشه واکسن کرونای "جانسون اند جانسون" در ایالت واشنگتن آمریکا دستگیر شد.
برنا واشنگتن 

  

آمادگی مترو تهران برای طرح سراسری واکسیناسیون کرونامعاون امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران از آمادگی مترو برای مشارکت در طرح سراسری وا
خبرفوری مترو تهران واکسیناسیون 

  

قیمت سکه و طلا اعلام شد (1400/02/19)هر قطعه سکه بهار آزادی طرح امامی در بازار آزاد تهران امروز (یکشنبه) به قیمت 9 میلیون و 490 تومان به فروش رسید.
گسترش قیمت سکه و طلا تهران 

  

تست منفی مدافع سپاهان؛ شایان مصلح کرونا نداردمدافع سپاهان که مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا بود جواب تستش منفی شد.
ایلنا ویروس خبرنگار فوتبال 

  

پرداخت وام اجاره 1400 به ستاد کروناوزارت راه و شهرسازی پیشنهاد پرداخت کمک ودیعه مسکن را به ستاد ملی کرونا داده که ستاد در این باره تصمیم‌گیری خواهد کرد.
۵۵ آنلاین وام وزارت راه و شهرسازی دولت