برنا   |  ورزشی  |  

برگزاری 1400 برنامه ورزشی متنوع در هفته تربیت بدنی

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش جوانان گفت از برگزاری 1400 برنامه ورزشی متنوع در هفته تربیت بدنی خبر داد.